• Novinky

      • Fungovanie školy od 26.4.

      • Trnava je "červená" a tak od pondelka 26.4. nastupujú do školy aj všetci žiaci 2.stupňa, teda k ôsmakom a deviatakom sa pridajú aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka- už sa na všetkých tešíme.

       Pripomíname že:

       -pri nástupe sa musí každý žiak spolu s jedným rodičom preukázať negatívnym COVID testom (žiaci, ktorí neabsolvovali kloktací test absolvujú s rodičmi antigénový test v obci)

       - v nedeľu je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti, kde sa dajú kópie testov vložiť (v opačnom prípade musí rodič priniesť testy k nahliadnutiu)

     • Návrat žiakov 2.stupňa
      • Návrat žiakov 2.stupňa

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ bude od pondelka 19.4.2021 obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9.ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 a nariadenia Vlády SR 160/2021  7 - dňový negatívny PCR (kloktací) alebo antigénový test  žiaka II. stupňa a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu  alebo potvrdenie o výnimke. Pred nástupom (ideálne v nedeľu) je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti- elektronicky cez edupage (kam môžete priamo vložiť odfotené výsledky testov žiaka i rodiča- v opačnom prípade ich musí žiak priniesť v pondelok ráno k nahliadnutiu). Žiak, ktorý do školy nenastúpi z dôvodu neotestovania (seba či rodiča), si SÁM zabezpečuje informácie o učive a úlohách. Rodič je povinný nahlásiť skutočnosť triednemu učiteľovi vopred pred nástupom.

       Pri nástupe žiakov 2.stupňa do školy sa budeme zameriavať na postupnú adaptáciu a postupovať v zmysle metodického usmernenia. Žiaci budú mať denne 5 vyučovacích hodín. Po vyučovaní pôjdu prihlásení žiaci na obed a ostatní domov. Všetci žiaci, ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obedy prihlásení, odhlasovanie rieši každý rodič za svoje dieťa s vedúcou ŠJ.V tomto skrátenom režime budeme fungovať do konca apríla.

       Žiaci 5.-7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne, no od pondelka 19.4. podľa riadneho rozvrhu. Do školy, podľa rozhodnutia ministra a s ohľadom na COVID automat, pravdepodobne nastúpia v pondelok 26.04.2021. Budú pre nich platiť rovnaké pravidlá.

     • Zápisy do ZŠ i MŠ
      • Zápisy do ZŠ i MŠ

      • Zápis do 1.ročníka ZŠ sa zo zákona koná každoročne v apríli- elektronická prihláška na stránke školy je prístupná už teraz, ak epidemiologická situácia a predpisy dovolia tak sa uskutoční aj v škole- nateraz je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a to do 15.4. 2021, o ďalšom postupe budeme včas informovať

       Zápis do MŠ sa zo zákona každoročne uskutočňuje v máji- formulár elektronickej prihlášky pre MŠ bude na stránke školy prístupný od 1.5. - 30.5.2021 (nevypĺňajte, prosím skôr, počkajte na spustenie formuláru pre MŠ)

       Od 1.1.2021 platia pre zápisy niektoré nové pravidlá:

       -pre deti, ktoré dosiahnu k 31.8.2021 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné- teda musia nastúpiť do MŠ

       -zanikol akt "odkladu školskej dochádzky", riaditeľ školy však môže na základe vyjadrenia CPPPaP a všeobecného detského lekára rozhodnúť o poračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania

        

        

     • Dôležité upozornenie
      • Dôležité upozornenie

      • Vážení rodičia... nakoľko podmienkou vstupu dieťaťa do MŠ či žiaka do ZŠ je negatívny výsledok COVID testu nie starší ako sedem dní je potrebné tento víkend opätovne vyplniť elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti a predložiť výsledok testu z tohto víkendu, ktorý je možné vložiť priamo do vyhlásenia príp. ho fyzicky ukázať v pondelok ráno pri vstupe do školy či škôlky... a to bez ohľadu na to, či vaše dieťa v uplynulom týždni do ZŠ a MŠ chodilo, alebo nie.

     • ...za vašu priazeň
      • ...za vašu priazeň

      • Vážení rodičia a priatelia našej školy či škôlky... po roku je tu opäť čas daňových priznaní. Uplynulý rok bol pre všetkých náročný a pre mnohých z vás určite aj po finančnej stránke. Napriek tomu, alebo možno práve preto, by nás potešila vaša podpora v podobe odovzdaných 2% z daní v prospech našej ZŠ s MŠ. Vaše 2% znamenajú pre nás nielen finančnú podporu, no vnímame to ako prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Darovať 2% nie je vašou povinnosťou, ale Vaším právom, využite teda možnosť rozhodnúť o Vašich 2% pre Vaše deti, budete mať prehľad, na čo boli financie využité. 

       Postup podania vyhlásenia nájdete po kliknutí na link: 

        

      • Fungovanie MŠ a ZŠ od 8.3.- stanovisko zriaďovateľa

      • S prihliadnutím na uznesenie vlády, rozhodnutie ministerstva školstva, odporúčania RÚVZ a pomerne priaznivú epidemiologickú situáciu v obci, zriaďovateľ rozhodol nasledovne: od 8.3.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ a 1. a 2. ročníka ZŠ (bez podmienky zamestnania oboch rodičov) - podmienkou bude negatívny COVID test jedného z rodičov z posledného víkendu. Pred nástupom dieťaťa do MŠ aj ZŠ je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a to elektronicky na stránke školy, (Žiadosti/Vyhlásenia) ideálne už vopred cez víkend. Potvrdenie o negatívnom teste je možné pripojiť priamo k Vyhláseniu o bezinfekčnosti, alebo sa ním rodič osobne preukáže pri vstupe do MŠ či ZŠ. Nástup dieťaťa do školy závisí od rozhodnutia rodičov. V prípade, že vaše dieťa do MŠ či ZŠ nenastúpi je na zodpovednosti rodičov odhlásiť ho zo stravy v ŠJ. Fungovať bude aj ŠKD, no žiadame rodičov, aby pobyt svojho dieťaťa obmedzili len na nutnú dobu.

       Podľa ďalšieho vývoja situácie a nových usmernení vlády zváži zriaďovateľ obnovenie vyučovania v škole od 15.3. i pre žiakov 3. a 4. ročníka.

       Nachádzame sa v komplikovanej situácii, kedy sa celoslovenské výsledky nezlepšujú, usmernenia sa menia temer denne a my sa snažíme robiť čo najlepšie rozhodnutia-   ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

        

      • Polročné výpisy známok

      • Vážení rodičia, milí žiaci- v priebehu dnešného dňa vám budú v elektronickej žiackej knižke pribúdať známky na vysvedčení za 1.polrok. Následne vám v pondelok 22.2. pribudne na edupage správa o tom, že bol žiakovi vygenerovaný výpis polročného hodnotenia- po rozkliknutí správy budete mať možnosť si súhrnné hodnotenie stiahnuť príp. aj vytlačiť. prosíme, aby ste výpis podpísali, aby sme mali spätnú väzbu, že ste ho obdržali. Nezabudnite svoje deti za výborné výsledky pochváliť a ak výsledky neboli úplne podľa vašich predstáv, tak povzbudiť.🙂

     • Polročné hodnotenie
      • Polročné hodnotenie

      • Vážení rodičia, milí žiaci- v januári sme vás informovali o posunutí polročného hodnotenia na koniec februára. V období dinštančného vzdelávania sme chceli dať každému šancu na získanie dostatočného množstva známok prípadne ich vylepšenie. Do ake miery to žiaci využijú, bolo len na nich. Žiaľ, aj napriek poskytnutej možnosti a snahe pedagógov, to niektorí nevyužili v dostatočnej miere. Priestor na korekciu známok už bude až v 2.polroku. Elektronické polročné výpisy známok zašleme všetkým rodičom cez edupage. Blahoželám všetkým, ktorí dosiahli výsledky podľa svojich predstáv a ostatným želám veľa úspechov v 2.polroku. Zároveň by som chcela vyjadriť pochvalu všetkým žiakom, ktorí okrem vzorného plnenia si povinností sa aktívne zapájali do rôznych olympiád a súťaží a tak vzorne reprezentovali našu školu na verejnosti (prehľad nájdete v sekcii "Úspechy"). Chcela by som týmto vysloviť poďakovanie aj všetkým rodičom, ktorí popri svojich pracovných povinnostiach venovali pozornosť aj vzdelávaniu svojich detí. 

       Verím, že sa čoskoro uvidíme v škole.       riaditeľka školy

     • Aktuálne informácie k otváraniu škôl
      • Aktuálne informácie k otváraniu škôl

      • Milí rodičia- vedenie školy sa týmto ospravedlňuje za to, že vás o dôležitých zmenách informujeme až teraz počas víkendu a na poslednú chvíľu, ale až do včerajšieho večera nebolo vládou vydané oficiálne a záväzne platné uznesenie vlády SR. Napriek tomu, že na základe doterajších usmernení a vyhlásení ministra školstva mali byť od 8.2. znovuotvorené školy, uznesením vlády sa ustanovilo, že sa v okresoch s najhoršou epidemiologickou situáciou teda v "čiernych" okresoch, školy neotvoria. Keďže okres Trnava sa, podľa vládou schváleného COVID automatu, nachádza v čiernej fáze,  tak v našej škole od 8.2. nebude možné obnoviť prezečné vzdelávanie ani pre ročníky 1.-4. tak, ako sme plánovali. Na základe rozhodnutia RUVZ Trnava, ktorým je zakázaná prevádzka vo všetkých predškolských i školských zariadeniach v okrese, bude až do odvolania ZŠ i MŠ v Dolných Orešanoch zatvorená. V ZŠ pokračujeme v dištančnej forme výučby, tak ako doteraz. Vážime si vašu trpezlivosť a pochopenie, no v tejto situácii niektoré rozhodnutia nie sú v našich rukách.

      • Vstup do ALFa

      • Milí rodičia a žiaci- nakoľko počas dištančnej formy vzdelávania budeme možno intenzívnejšie využívať ALF testy na prácu doma, pripomíname spôsob prihlasovania:

       1.kliknúť na ALF (v sterde tejto stránky)- 2. kód školy: zsdoresany (viď obrázok) Štrat - 3. nick študenta je meno.priezvisko žiaka (napr. jozef.mrkvicka) - 4. Prihlásenie

     • Online aj na 1.stupni
      • Online aj na 1.stupni

      • Od pondelka 11.1.2021 bude aj v ročníkoch1.-4.prebiehať vyučovanie online formou. V tomto týždni bude mať každá trieda denne 2 vučovacie hodiny- prednostne M a SJL. Každá hodina začne vždy o celej hodine- 1.hodina o 9,00 hod. a 2.hodina o 10,00 hod. Prestávka medzi hodinami bude slúžiť na to, aby sa deti mohli občerstviť, ísť na toaletu či pripraviť si veci, aby počas hodín neodbiehali od počítačov. Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov. Na precvičovanie učiva budú okrem online hodín slúžiť aj úlohy zadávané ako domáce úlohy cez edupage a ALF testy.  O fungovaní od 18.1. vás budeme včas informovať.

      • Nové predpisy platieb

      • Vážení rodičia, žiakom 1. aj 2.stupňa sme vygenerovali platbu za stravu za 2.polrok- nakoľko neprišlo zatiaľ k zrušeniu štátnej dotácie, tak aj za 2.polrok budete platiť len jednorazový poplatok 20 €. Prosíme o dodržanie termínu pre platbu a to do 18.1.2021. Ďakujeme.

      • Rozvrhy online hodín 2.stupeň od 11.1.

      • Tu sú rozvrhy online hodín - zostávajú rovnaké ako pred Vianocami - každá online hodina bude začínať o celej hodine ( 8,00...9,00...10,00...) a bude trvať 40 min. Prestávky môžu žiaci využiť na občerstvenie, toaletu či iné osobné potreby, aby sa počas hodín mohli sústrediť na prácu.

     • Zmena v prihlasovaní
      • Zmena v prihlasovaní

      • Vážení rodičia,   na stránku školy alebo do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič. Doteraz sme využívali žiacke kontá - prihlasovacie údaje do žiackeho konta ste doteraz dostávali pri začatí školskej dochádzky vášho dieťaťa vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je MenoPriezvisko a heslo bolo vygenerované školou.
       Po najnovších aktualizáciách systému sa ale javí výhodnejšie využívanie rodičovského konta.V najbližších dňoch všetkým rodičom vytvoríme rodičovské kontá - prihlasovacím menom rodiča bude vaša e-mailová adresa (tá na ktorú vám príde informačný mail) a heslo vám zašleme v informačnom maily. Doteraz boli funkcie na žiackom a rodičovskom konte podobné, no po úpravách bude možné niektoré úkony robiť iba z rodičovského konta napr. podpisovať známky/poznámky,zadávať elektronické ospravedlnenky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, potvrdzovať prihlasovacie akcie a najnovšie podávať elektronické žiadosti a vyhlásenia (napr. žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania a vyhlásenie o bezinfekčnosti...) V žiackom konte viaceré z týchto funkcií už fungovať nebudú. Ďalšou výhodou rodičovské konta je fakt, že rodič vidí po jednom prihlásení informácie o všetkých svojich deťoch v škole naraz. Od 1.11.2020 teda využívajte na prihlasovanie na stránku školy či do Edupage nové prihlasovacie údaje pre konto rodiča.

       Pomoc, ako pracovať s kontom nájdete tu: Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?  alebo tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u267/u39/e1121

     • Venujte pozornosť týmto pravidlám
      • Venujte pozornosť týmto pravidlám

      • Milí školáci, milí rodičia..... začiatok školského roka sme zvládli a vcelku bez problémov sme sa rozbehli. Treba však stále dodržiavať určité pravidlá- tu je niekoľko základných:

       -v prípade, že ži ak nie je v škole 3 a viac dní (vrátane víkendu) , tak je pri návrate povinný priniesť vyplnené tlačivo- Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (vytlačíte si ho  tu: vyhlásenie o bezinfekčnosti  , alebo si ho vypýtyte od triedneho učiteľa) 

       -rodič môže ospravedlniť dieťa na 4 dni ( aj bez návštevy lekára) pri vymeškaní 5 a viac dní je potrebné priniesť potvrdenie lekára

       -do budovy školy treba prichádzať v rúškach

       • ráno budú žiaci 1.stupňa čakávať pred školou a žiaci 2.stupňa za školou a to v skupinách po triedach

       • pri vstupe sa budú žiaci riadiť pokynmi dozorujúceho pedagóga, prebehne dezinfekcia rúk a námatkové meranie teploty

       • žiaci budú musieť rúška na tvári používať v spoločných priestoroch školy, žiaci 2.stupňa aj v triedach (bolo by dobré, aby každý mal viac rúšok)

       • vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, no budeme sa snažiť čo najviac využívať i vonkajšie priestory

       • ŠKD bude fungovať v bežnom režime (po oddeleniach) - 1.oddelenie 1.+3.ročník, 2.oddelenie 2.+4.ročník

       • rodičia budú mať dočasne zakázaný vstup do budovy školy- spôsob preberania detí z ŠKD vám vysvetlí triedna učiteľka

       • akékoľvek ďalšie otázky adresujte triednemu učiteľovi/učiteľke

       Už sa na všetkých žiakov tešíme.

     • Prihlasovanie do ŠKD
      • Prihlasovanie do ŠKD

      • Milí rodičia žiakov 1.-4. ročníka, bolo vytvorené nové elektronické prihlasovanie- Prihlasovanie do ŠKD. Nájdete ho po prihlásení sa do edupage na úvodnej stránke (tak ako bolo prihlasovanie na NV/EV). Prosím o vyplnenie čo najskôr, aby sme vedeli vytvoriť oddelenia ŠKD... je to spustené do 28.8. doobeda.

       Ďakujem.

     • Nové platby za stravu
      • Nové platby za stravu

      • Milí rodičia, predpisy platieb za stravné a školné boli aktualizované pre šk.r. 2020/21. Všetkým boli odoslané informácie mailom, v prípade, že ste takýto mail nedostali, viete si predpisy pozrieť po prihlásení sa na edupage. Platby boli vygenerované všetkým - v prípade, že sa vaše dieťa nebude stravovať, alebo nebude navštevovať ŠKD tak príslušný predpis ignorujte, túto skutočnosť nahlásite pri nástupe do školy triednej učiteľke/učiteľovi a predpis vám bude zrušený. Záloha za stravu pre predškolákov a žiakov bola vytvorená len jedna, nakoľko sa od januára 2021 predpokladá zrušenie dotácie -po oficiálnom potvrdení tejto skutočnosti všetkým vygenerujeme mesačné platby.

       Koncom júla bolo dokončené vyúčtovanie stravného aj školného za uplynulý školský rok -preplatky boli vrátené na účty, nedoplatky je potrebné uhradiť čo najskôr. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte ekonómku školy (po 24.8.).

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje