Navigácia

Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
Telefón033/5582109 0948486801
E-mailriaditel.zsdoresany@gmail.com
WWW stránkaskoladoresany.edupage.org
ZriaďovateľObec Dolné Orešany

Profil, ciele a stratégie školy

       Hlavnými strategickými úlohami bude posúvanie školy k vyššej kvalite a aktualizovanie a inovovanie Školského vzdelávacieho programu.  

        Hlavnou črtou výchovy a vzdelávania na našej škole bude humanizácia školy a vzťahov v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti. Našou snahou je dosiahnuť vysokú mieru tolerancie k názorom iných. Predpoklady k tomu nám dávajú aj pestré sociálne zložené žiacke kolektívy. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť využívať svoje práva pri rešpektovaní práv ostatných, ostáva naďalej nosnou výchovnou myšlienkou.

            Základnou myšlienkou stratégie školy bude snaha o vytvorenie neohrozujúceho  mozgovo- súhlasného prostredia, ktoré je charakterizované  prvkami:

                                                     -neprítomnosť ohrozenia

                                                     -zmysluplný obsah

                                                     -možnosť výberu

                                                     -primeraný čas

                                                     -obohatené prostredie

                                                     -spolupráca

                                                     -okamžitá spätná väzba

                                                     -dokonalé zvládnutie

 

           Vytvorením takéhoto prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech.

           Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach. Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní všetkým žiakom, i tým so slabšími vyučovacími výsledkami, či individuálnymi potrebami, osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni.

           Podmienky na to nám vytvorí bloková štruktúra vyučovacieho procesu – vyučovanie na prvom stupni bude prebiehať aj s využitím blokov (po dvoch vyučovacích hodinách), čím sa odbúra moment stresu z nedokončenia práce či zadanej úlohy. Integrácia predmetov s príbuznými obsahmi do blokov nám umožní podať žiakom informácie v súvislostiach čím celý obsah nadobudne zmysel a žiaci v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie využiť v praxi.

* Našou snahou je držať krok s potrebami doby, preto budeme klásť dôraz na rovnováhu medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania, t. j. vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami v intenciách medzinárodne uznávanej formulácie štyroch pilierov, tvoriacich základné ciele vzdelávania pre 21. storočie, ktorým má škola venovať pozornosť: učiť sa poznávať (nástroje poznávania, kritické a nezávislé myslenie), učiť sa konať (životné zručnosti), učiť sa žiť spoločne s inými (rešpekt a úcta k druhým) a učiť sa byť zodpovedným (sebareflexia, autoregulácia, zodpovednosť).

° V súlade s cieľmi dokumentu „Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“ sa budeme snažiť o skvalitnenie osvetovej vzdelávacej a výchovnej práce so žiakmi v oblasti enviromentálnej výchovy pričom budeme využívať spoluprácu s organizáciami s enviromentálnym zameraním a zrealizujeme aspoň jeden školský enviromentálny program. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám budeme venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.

* Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti budeme kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti budeme zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom a zistenia z hospitačnej činnosti budeme využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

* Činnosť metodických orgánov bude zameraná  na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov.

* Vnútornú kontrolnú činnosť zameriame na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov a diskriminácie žiakov so znevýhodnením.

* Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne. Výchovu k ľudským právam budeme v škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu ochrany ľudských práv a podpory dobrých medziľudských vzťahov. * Budeme venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu (www.beznenavisti.sk). V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí zabezpečíme veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.

* Zameriame sa aj na rozvoj finančnej gramotnosti našich žiakov a to zapracovaním tém z Národného štandardu finančnej gramotnosti do Školského vzdelávacieho programu už od 1.ročníka a tiež realizáciou programu „Ja Slovensko“na 2.stupni.

* Renováciou ďalších priestorov školy sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy. Kvalitu školy budeme zvyšovať vytváraním moderného prostredia pre vyučovanie s modernými informačnými a komunikačnými technológiami čím položíme základy pre celoživotné vzdelávanie našich absolventov.

* Budeme podporovať snahu a iniciatívu talentovaných a nadaných žiakov zapájať sa do súťaží a olympiád. Zvýšenú pozornosť budeme venovať žiakom so špeciálnymi potrebami - v spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom  sa budeme snažiť o to, aby na vyučovaní dosiahli čo najlepšie individuálne výsledky.

* U žiakov sa zameriame na formovanie morálno-vôľových vlastností, citovú výchovu, utváranie dobrých vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi, formovanie pozitívneho vzťahu k práci, k hodnotám, k spoločnosti, k životnému prostrediu.

* V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa prijmeme efektívne opatrenia po povzbudenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia.

* Prácou v záujmových útvaroch budeme podporovať zmysluplné aktivity na voľný čas žiakov.

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Mária Tremková0948486801riaditel.zsdoresany@gmail.com
ZRŠ pre ZŠMgr. Elena Taligová0335582109 
ZRŠ pre MŠMgr. Dagmar Mastelová0948152059 
Vedúca ŠJMgr. Zuzana Pastvová0901705246 

Rada školy

Rada školy bude pracovať podľa vlastného plánu práce.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Lucia Jakubčíková
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Ondrušová
 Mária Blážová
nepedagog. zamestnanciKatarína Mičeková
zástupcovia rodičovMgr. Zuzana Vavrová
 Tomáš Čmarada
 Jana Belicová
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Hodulík
 Ing. Peter Gergel
 Ing. Miroslav Griflík
 Rudolf Holekši

Poradné orgány školy

MZ i PK budú pracovať podľa vlastných plánov práce, ktoré sú prílohou tohto dokumentu. V priebehu roka sa budú stretávať pravidelne pred pedagogickou radou - najmenej 4x počas roka.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
MZ pre 1.-4.r.Mgr. Elena Taligovápredmety primárneho vzdelávaniaMgr. Lucia Antalová, Mgr. Alena Urbanová, Mgr. Adriána Berešíková, Bc. Alexandra Kočíšková, Jana Haršányová
PK pre 5.-9.r.Mgr. Monika Vranovápredmety nižšieho stredného vzdelávania Mgr. Jana Klimová, Mgr. Katarína Ondrášiková, Mgr. Ivana Ondrušová, Mgr. Juraj Gonšor, Mgr. Katarína Rdavanská

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PhDr. Mária TremkováRiaditeľka  
Mgr. Elena TaligováZástupkyňa pre ZŠ4. 
Mgr. Dagmar MastelováZástupkyňa pre MŠ  
Mgr. Lucia AntalováUčiteľka1. 
Mgr. Alena UrbanováUčiteľka 2. 
Mgr. Adriána BerešíkováUčiteľka3. 
Mgr. Katarína RadvanskáUčiteľka5. 
Mgr. Juraj GonšorUčiteľ6. 
Mgr. Ivana OndrušováUčiteľka7. 
Mgr. Jana KlimováUčiteľka8. 
Mgr. Katarína OndrášikováUčiteľka9. 
Mgr. Monika VranováUčiteľka  
Bc. Alexandra KočíškováVychovávateľka2.oddelenie ŠKD 
Jana HaršányováVychovávateľka1.odeelenie ŠKD 
Ing. Iveta KučerováUčiteľka MŠ  
Radoslava MičekováUčiteľka MŠ  
Mária Blážováučiteľka MŠ  
Beáta VolekováEkonómka  
Pavol DobšovičŠkolník v ZŠ  
Stanislava JuráskováUpratovačka  
Zlata HolekšiováUpratovačka  
Mgr. Zuzana PastvováVedúca ŠJ  
Lívia HájičkováKuchárka  
Martina HrdličkováKuchárka  
Monika LazárováKuchárka  
Katarína MičekováŠkolníčka v MŠ  

Školský klub detí

Počet oddelení: 2

Personálne obsadenie:  vychovávateľky: Jana Haršányová, Bc. Alexandra Kočíšková  

Školský klub detí prispôsobuje svoj režim režimu školského vyučovania. Činnosť spravidla začína po 4.vyučovacej hodine a končí 16,40 hod. Pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku má vypracovaný vlastný plán činnosti, ktorý je prílohou tohto plánu .

 

Materská škola

Počet tried : 2

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci

Bc. Michaela Dobšovičová

zástupca riaditeľa pre MŠ, učiteľka MŠ

koordinátor pre spoluprácu MŠ a ZŠ

Iveta Kučerová

učiteľka MŠ

Mária Blažová

učiteľka MŠ

Radoslava Mičeková

učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci

Katarína Mičeková

školníčka, upratovačka

Hlavné úlohy

 • postupovať pri práci podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie  a platnej legislatívy

Termín: úloha trvalá                                            Zodpovední: všetci zamestnanci MŠ

 • vypracovať a predložiť na schválenie riaditeľovi ZŠ s MŠ Dolné Orešany vlastný plán činnosti na šk. rok 2018/2019, ktorého súčasťou bude i plán spolupráce a spoločných aktivít MŠ a ZŠ – a postupovať podľa tohto plánu pri svojej činnosti

Termín: do 20.septembra 2018                             Zodpovedný: ZR pre MŠ

 

Zariadenie školského stravovania

      Pri ZŠ s MŠ Dolné Orešany je zriadená školská jedáleň (ďalej ŠJ), ktorá zabezpečuje školské stravovanie pre tento subjekt. ŠJ je samostatným úsekom-organizačnou zložkou ZŠ s MŠ Dolné Orešany. Za chod ŠJ zodpovedá vedúca ŠJ.

 Personálne obsadenie ŠJ

Mgr. Zuzana Pastvová

vedúca ŠJ

Lívia Hájičková

hlavná kuchárka

Martina Hrdličková

kuchárka

Monika Lazarová

kuchárka

Hlavné úlohy vedúcej ŠJ

 • riadiť činnosť ŠJ v súlade s platnou legislatívou a predpismi
 • spolupracovať s riaditeľom ZŠ s MŠ pri:
  •  vypracovaní stravovacieho režimu a jedálneho lístka
  •  pri zmenách v súvislosti so zmenami materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR
  •  výchove k spoločenskému stravovaniu, zásadám správnej výživy, k dodržiavaniu hygieny a zabezpečovaní pitného režimu
  •  plnení ostatných povinností vedúceho zamestnanca vyplývajúcich z náplne práce

 

Termín: úlohy trvalé                                                                            Zodpovedná: vedúca ŠJ

 

 

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 113 (+4 v zahraničí) 1.stupeň: 55 2.stupeň: 58

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie: 1 trieda v každom ročníku.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.SpoluV zahraničí
počet tried1111111119 
počet žiakov18121510141610991134
z toho ŠVVP 1    31 5 
z toho v ŠKD1111118     41 

Na základe uznesenia  Pedagogickej rady zo dňa 3.9.2018 sa bude v tomto  školskom roku pri hodnotení a klasifikácii postupovať nasledovne :

-    na I.stupni   hodnotením slovne i klasifikáciou :

1. ročník  - slovné hodnotenie, s ktorým bude tr. učiteľka oboznamovať rodičov po štvrťročnej a trištvrteročnej klasifikácii písomne i ústnou formou na schôdzkach RZ. Na polroka a na konci roka bude vydané predpísané vysvedčenie so slovným hodnotením.  

2. – 4. ročník- klasifikácia známkami vrátane výchovných predmetov-HV, VV, TV, PV.

5.- 9. ročník   - klasifikácia známkami vrátane výchovných predmetov – PV, VV, TV, HUV, TŠV.

 Predmety NbK a EV sa na vysvedčení všetkých ročníkov uvedú slovom „absolvoval/la“.

Organizácia školského roka

Školský rok začína 1.9.2018. Školské vyučovanie začína v pondelok 3.9.2018.

1.polrok trvá- od 1.9.2018 do 31.1.2019

2.polrok trvá- od 1.2.2019 do 28.6.2019

Školské vyučovanie v druhom polroku začína v pondelok 4.2.2019.

PrázdninyTermín prázdninNástup do školy
jesenné31.10. -1.11. 20185.11.2018
vianočné23.12.2018 - 7.1.20198.1.2019
polročné1.2.20194.2.2019
jarné25.2. -1.3.20194.3.2019
veľkonočné18.4. -23.4.201924.4.2019
letné1.7. -31.8.20192.9.2019

Organizácia vyučovania

Vyuč. hodina

Čas výučby

Prestávka

Poznámka

Dopoludňajšie vyučovanie

1.hodina

8,00 – 8,45

5 minút

1. st. -1. a 2. hodina

vyučovací blok

2.hodina

8,50 – 9,35

25 minút

 

hlavná prestávka

3.hodina

10,00 – 10,45

10 minút

 

4.hodina

 

10,55 – 11,40

10 minút

 

5.hodina

11,50 – 12,35

10 minút

obed 1.st.

6.hodina

12,45 – 13,30

30 minút

obedová prestávka  2. st.

Popoludňajšie vyučovanie

7.hodina

14,00 – 14,45

5 minút

 

8.hodina

14,50 – 15,35

 

 

Kalendár akcií školy

V tomto školskom roku si pripomenieme 100. výročie úmrtia významnej osobnosti našich dejín- Milana Rastislava Štefánika, z tohto dôvodu bude tento rok rokom M.R.Štefánika. Tejto osobnosti venujeme viaceré aktivity počas roka- projektový deň (4.5.), exkurzia na Mohylu na Brezovej a do múzea M.R.Štefánika v Košariskách.

DátumNázovZodpovednosť
September 2018  
3.9.Slávnostné zahájenie školského rokariaditeľka školy
10.9.Deň obetí holokaustuOndrášiková+9.r.
26.9.Európsky deň jazykovOndrušová
20.9. a 21.9.Účelové cvičenie 2.stupeňVranová
21.9.Turnaj O pohár riaditeľky školyVranová, Radvanská
Október 2018  
1.10.Deň európskeho kultúrneho dedičstva- projektový deňtriedni učitelia
2.týždeňVýstava tekvicových panákovHaršányová
19.10.(20.10.)Medzinárodný deň stromovRadvanská +5.r.
21.10.Vystúpenie pre dôchodcovTaligová
29.10. 100.výročie vzniku ČSR (28.10.)Berešíková
30.10. Tekvicová pártytried. učit.
30.10.Orechová slávnosťtriedni učitelia
November 2018  
11.11.100.výročie konca 1.sv.vojnyVranová
17.11.Lampiónový sprievodTremková
21.11.T-5 2018Tremková
22.11.Svetový deň pozdravovOndrušová + 7.r.
30.11.Vianočné tvorivé dielne Kočíšková
December 2018  
počasVianočný kvízTremková
6.12.Mikuláš v školeOndrášiková + 9.r.
21.12.Vianočný turnajtriedni učitelia
 Vianočný programriaditeľka+ triedni učitelia
Január 2019  
31.1.Vysvedčenie + vystúpenie Tremková
Február 2019  
3.2.KarnevalVýbor RZ
8.2.Deň bezpečného internetuGonšor
14.2.ValentínTaligová +4 .r.
Marec 2019  
počasKvíz k mesiacu knihyOndrášiková
1.týždeňČítanie na pokračovanie vychovávateľky ŠKD
19.3.Deň planetáriíKlimová
22.3.Deň vody + Deň lesovRadvanská
25.3.Deň ľudských právVranová
3.týždeňTýždeň finančnej gramotnostiVranová
28.3.Deň učiteľovOndrášiková+ 9.r.
Apríl 2019  
3.4.T-9 2019Tremková
5.4. DODvšetci učitelia
8.4.Zápis do 1.ročníkaTaligová
24.4.Deň Zeme-aktivity, brigádaRadvanská + tr.učitelia
30.4.Stavanie májaGonšor
Máj 2019  
4.5.100.výročie úmrtia M.R.Štefánika- projektový deňVranová
12.5.Deň matiek-programtriedni učitelia
15.5.Svetový deň rodinyKlimová + 7.r.
21.5.Deň zdravej výživyUrbanová
Jún 2019  
1.6.MDDtriedni učitelia
2.týždeňDidaktické hry -1.striedni učitelia
 Účelové cvičenie -2.s.triedni učitelia
17.6. -21.6.Škola v prírodeTremková
27.6.Rozlúčka s deviatakmitr. učiteľka
28.6.Slávnostné ukončenie škol. rokariaditeľka
   
Plán exkurzií a výletov:  
návšteva divadla TTnovember 20181.stupeň
návšteva knižnice v TTmarec 20191.stupeň
Výlet Beckov+ Podoliejún 20191.stupeň
   
prír. exkurzia do okliaoktóber 20186.r.
návšteva divadelného predstavenia NTnovember2.stupeň
Múuzeum v Galanteoktóber 20182.stupeň
Kuba- prednáška v TT6.12.20182.stupeň
Hvezdáreň Hlohovecmarec 20192.stupeň
Modra-SJL+D exkuzriaapríl 20192.stupeň
Výlet BB-prales + múzeumjún 20192.stupeň
Škola v prírodejún 20191. + 2. stupeň

Kalendár porád

TermínDruh porady
23.8.2018pracovná
3.9.2018úvodná pedagogická rada
10.9.2018pracovná
15.11.2018hodnotiaca
28.1.2019hodnotiaca
17.4.2019hodnotiaca
24.6.2019koncoročná pedagogická rada

Plán zasadnutí pedagogickej rady a pracovných porád.

3. september 2018 (pedagogická rada)

             Kontrola uznesení

             Správa o činnosti v šk.r. 2017_18

             Doplnenie a schválenie - Plánu práce na šk.r. 2018_19

             Oboznámenie s POP

             Organizačné pokyny k 1. týždňu šk. roka

             Rôzne, diskusia

             Uznesenie

10.september 2018 (pracovná)

·         program plenárnej schôdze RZ

·         voľba zástupcov do výboru RZ- po triedach

·         informácie pre rodičov na triedne schôdzky

15. november 2018  (hodnotiaca)

             Kontrola uznesení

             Hodnotenie výchovno–vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

             Spolupráca s CPPPaP, integrovaní žiaci

             Plán aktivít na ďalšie obdobie – 2.štvrťrok

             Rôzne, diskusia

             Uznesenie, záver

28. január 2019 (klasifikačná)

             Kontrola uznesení

             Klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

             Priebežná kontrola plnenia plánu práce, ďalšie úlohy na 3. štvrťrok

             Organizačné pokyny k záveru 1. polroka

             Zápis do 1. ročníka, DOD, Testovanie 9 2019

             Rôzne

             Uznesenie

17. apríl 2019  (hodnotiaca)

             Kontrola uznesení

             Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

             Úlohy na posledný štvrťrok šk.roka

             Rôzne, diskusia

             Uznesenie

24. jún 2019  (klasifikačná)

             Kontrola uznesení

             Klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2018_19

             Kontrola plnenia plánu práce

             Organizačné pokyny k záveru školského roka

             Rôzne, diskusia

             Uznesenie

     

  1.júl 2019   (pracovná)  

             Kontrola uznesení

             Príprava a doplnenie záverečnej správy za školský rok

             Aktivity na leto – denný tábor

             Rôzne

             Uznesenie

Riaditeľ školy zvoláva priebežne podľa potreby aj inštruktážne porady.

 

SWOT analýza

Silné stránky školy

- kvalifikovaný pedagogický zbor

- mladý pracovný kolektív

- priateľská a podporujúca atmosféra

- moderný spôsob vyučovania s využitím niektorých prvkov alternatívnych modelov učenia

- organizovanie množstva zaujímavých aktivít v rámci vyučovania

- bohatá mimoškolská činnosť

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a výborom RZ

Slabé stránky školy

- nízke počty žiajkov v niektorých triedach - nízky rozpočet školy

- menšia angažovanosť rodičov

Príležitosti

- možnosť zvýšenia počtu žiakov vďaka výstavbe v obci

- získať žiakov z okolitých obcí

- spolupracovať s rodičmi, ktorí majú deti v domásom vzdelávaní

Hrozby

- v prípade nezvýšenia počtu žiakov ukončenie prevádzky 2.stupňa na škole

- v prípade nezvýšenia ročného rozpočtu nemožnosť realizovať potrebné renovácie

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Oblasť výchovy a vzdelávania

 • Inovovať Školský vzdelávací program
 • pracovať v súlade s aktualizovanými schválenými dokumentmi školy – Inovovaný školský vzdelávací program, Organizačný poriadok školy, Vnútorný poriadok školy, Pracovný poriadok školy, Školský poriadok

§  s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť:

§   rozvíjaniu komunikačných kompetencií a čitateľských zručností – najmä čítaniu s porozumením, systematicky budovať školskú knižnicu

§  Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.

§  čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.

§ zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť učiteľov pre rodičov žiakov - zabezpečiť vykonávanie psychologickej diagnostiky detí výlučne v CPPPaP:

§  pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má v starostlivosti. Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese

§  poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

§ rozvíjať osvetovú činnosť s dôrazom na enviromentálnu výchovu zameranú na separáciu odpadu, na prevenciu pred ničením prostredia a na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu- zapojiť sa do enviroprogramov – Zelená škola, Modrá škola...

§  zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete

 • realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu: rizikového správania, záškoláctva, kriminality a nebezpečného používania internetu – spolupracovať s políciou a hasičským zborom

§ Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

§ do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

§ venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporovať aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy:

§  aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl

§  posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní „Odstráň obezitu“ a projektov „Hovorme o jedle“, „Červené stužky“, „Zdravie a bezpečnosť v školách“

§  vyhlásiť tematické týždne zamerané na zvýšenie povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov - vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka

§ zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR,

§ realizovať v roku 2018 rôzne aktivity pre žiakov napr. besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie témy v školskom časopise a iné, pripomínajúc si význam historických udalostí t. j. 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918), 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918), 25 rokov od vzniku SR (1. január 1993), 50. rokov od začiatku obrodného procesu v roku 1968 s dôrazom na osobnosť A. Dubčeka a 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny (11. november 1918) s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika.

§  pri vyučovaní :

§  vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií (ďalej len „DT“), ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Taktiež odporúčame venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

§  uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh

 • snažiť sa o vytvorenie príjemného, neohrozujúceho prostredia, v ktorom by žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky
 • premyslenou organizáciou vyučovacej hodiny zabezpečiť, aby žiaci pracovali bez zbytočného stresu
 • ponúkať žiakom zmysluplný obsah – poznatky predkladať v súvislostiach s odkazom na použitie v praktickom živote, na tento cieľ využívať tzv. aplikačné úlohy
 • prepájať formálne vzdelávanie s neformálnym, primerane potrebám k napĺňaniu vzdelávacieho procesu, podporovať účasť žiakov na diskusiách
 • a dialógoch v oblasti participácie mládeže a aktívneho občianstva, špecificky so zameraním na štruktúrovaný dialóg.
 • zakomponovať významné výročia a miestne zvyky do výchovnovzdelávacieho procesu
 • využívať možnosť vyučovania v teréne alebo vo vyučovacom procese používať čo najviac názorností a učebných pomôcok
 • vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné
 • zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu

§  pri vyučovaní cudzieho jazyka:  

 • eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie
 • používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa
 • venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka
 • pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania, usporiadať podujatie a aktivity pre žiakov
 • zapájať sa do medzinárodných partnerských projektov škôl   
 • zapájať žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporujú zlepšovanie komunikácie v cudzom jazyku či využívanie IKT

         Termín: úlohy trvalé                            Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ

                               

 Oblasť riadenia

         Vedenie  školy

 • zabezpečiť vypracovanie Inovovaného školského vzdelávacieho programu
 • vytvoriť žiakom i zamestnancom školy príjemné prostredie, ktoré bude predpokladom pre dobré pracovné výsledky
 • realizovať pravidelné hospitácie na vyučovaní s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania zavádzaním prvkov z alternatívnych modelov vyučovania
 • podporovať zamestnancov pri využívaní informačných technológií – využívanie internetovej žiackej knižky, internetovej triednej knihy, dochádzkového systému
 • podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školách
 • v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov
 • úzko spolupracovať s Ocú Dolné Orešany, Radou školy,  ZRPŠ a Občianskym združením, Žiackym parlamentom a s inými  školami v okolí
 • modernizáciou a obnovou školy a jej zariadenia zabezpečiť moderné vzdelávanie žiakov spĺňajúce požiadavky súčasnosti
 • objektívne priebežne hodnotiť zamestnancov, viesť ich k sebahodnoteniu, vykonať súhrnné ročné hodnotenie pedagogických zamestnancov  Termín: úlohy trvalé       Zodpovední: vedenie školy

                                                                                                                                                

 Výchovný poradca

 • pripraviť plán práce svojej činnosti – príloha k tomuto plánu

                                                                                                   Termín: do15.septembra 2018

 • aktívne a pravidelne spolupracovať s ostatnými pedag. zamestnancami (najmä triednymi učiteľmi) a s rodičmi  pri riešení individuálnych potrieb žiakov
 • spolupracovať s CPPPaP Trnava, DIC Trnava a s ďalšími sociálnymi partnermi školy
 • organizovať vzdelávacie aktivity v rozsahu svojej činnosti
 • úzko spolupracovať s CPPPaP najmä v prípadoch podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí

                                                                                                       Termín: úlohy trvalé

 • pravidelne informovať  o svojej činnosti vedenie školy

                                                                                                      Termín: január, jún                                                                                                                         

Vedúci MZ a PK

 • pripraviť plán činnosti (MZ, PK)
 • podieľať sa na tvorbe Inovovaného školského vzdelávacieho programu
 • pripraviť podklady pre plán exkurzií, výletov.....
 • vypracovať plán zasadnutí (MZ, PK)                               Termín: do 3.septembra 2018
 • aktívne sa podieľať na zefektívnení využívania elektronických dokumentov    Internetová žiacka knižka,  triedna kniha, dochádzkový systém, podstránky učiteľov
 • zabezpečiť ponuku kvalitných a príťažlivých záujmových útvarov                                                          

                                                                                                            Termín: do 20.septembra 2018

 • pripraviť žiakov 5.roč. na T-5 2018 a žiakov 9.roč. na Testovanie 9 –apríl 2019

§  činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení                                                                                                    

§  ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.                                                                                                              

-          zorganizovať najmenej 4 zasadnutia (MZ, PK)                                                                                                 

                                                                                                                  Termín: septem., január, marec, jún

 • vypracovať správu o činnosti na konci šk. roka                  Termín: do 20.júla 2019
 • aktívne spolupracovať s vedením školy a pravidelne informovať  o svojej činnosti vedenie školy formou správy  o činnosti                                                      Termín: január, jún

 

Vedúci záujmových útvarov, koordinátori

 

 • vypracovať plán svojej činnosti (príloha)                                     Termín: do 20.septembra 2018
 • organizovať zaujímavé a vhodné aktivity v súlade s predmetom záujmu svojej činnosti
 • sledovať vyhlasovanie a zapájať sa do projektov v súlade so svojou činnosťou
 • informovať o svojej činnosti a zverejňovať výsledky prostredníctvom násteniek, školského časopisu a pod.                                                                                                 Termín: úlohy trvalé
 • aktívne spolupracovať s vedením školy a pravidelne informovať  o svojej činnosti vedenie školy  formou krátkej priebežnej správy                                       Termín: január, jún

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oblasť BOZP a PO

 

          V tejto oblasti sú stanovené nasledovné úlohy:

 • zabezpečiť pravidelné školenie všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ Dolné Orešany v oblasti BOZP a PO kvalifikovaným externým školiteľom

Termín: 23.august 2018                           Zodpovední: vedenie školy, bezpeč. technik

 

 • dodržiavať platné zásady a normy v zmysle platných predpisov v oblasti BOZP a PO, Zákonníka práca i ďalších súvisiacich predpisov

Termín: úloha trvalá                                  Zodpovední: všetci zamestnanci ZŠ s MŠ

 

 • vykonávať pravidelné revízie zariadení podľa harmonogramu a príslušných platných predpisov

Termín: úloha trvalá                Zodpovední: vedúci zamestnanci

 

 

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

ZŠ s MŠ Dolné Orešany bude i naďalej intenzívne spolupracovať s Obecným úradom Dolné Orešany a aktívne sa podieľať na verejnom a kultúrnom živote obce a to nasledovne :

- príprava programov na obecné podujatia - Posedenie pre seniorov, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočná akadémia, Deň matiek, Stavanie mája, ai.

- rekonštrukcia a oprava budovy

- realizácia projektov na získanie financií na obnovu ZŠ i MŠ

Rovnako aktívne budeme spolupracovať s občianskym združením RZ pri ZŠ v Dolných Orešanocha to nasledovne:

- zorganizovanie stretnutia rodičov školy- plenárne stretnutie RZ- 10.9.2018

- konzultačné rodičovské schôdzky - október 2018, apríl 2019

- triedne schôdzky rodičov - september 2018, január 2019, jún 2019

- jarná brigáda- skrášľovanie prostredia školy i škôlky

- zorganizovanie Orechovej slávnosti, Karnevalu, tvorivých dielní

Výbor Rodičovského združenia pri ZŠ v Dolných Orešanoch bude precovať v nasledovnom zložení:

MenoZastupuje triedu
Alexandra Mončekovápredsedkyňa RZ
 1.
Jana Vrzalová2.
Mária Cmerová3.
Bibiana Ružarovská4.
Milena Balcová5.
Stanislava Jurásková6.
Jana Belicová7.
Renáta Griflíková8.
Alexandra Mončeková9.

Projekty


Názov projektuRealizátoriOrganizátorVedúci projektuPrínos
Školy, ktoré menia svet IPAOVranová 
Záložka do knihy spája  Ondrášiková 
Európsky týždeň športu  Vranová 
Deň pozdravov  Ondrušová 
enviroprojekty  Radvanská 
Ja a peniaze  Vranová 
Ja viac ako peniaze  Vranová 
Ja základy podnikania  Vranová 
eTwinningvšetci učitelia Ondrušová 

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
AJ-1 
AJ-2 
AJ-3 
HudobnýMgr. Juraj Gonšor
KreatívnyMgr. Elena Taligová
Školský časopisMgr. Katarína Ondrášiková
MatematickýMgr. Ivana Ondrušová
MažoretkyPhDr. Mária Tremková
Ochrancov prírodyMgr. Katarína Radvanská
Základy podnikaniaMgr. Monika Vranová
Príprava na súťažeMgr. Monika Vranová
StolnotenisovýMgr. Ivana Ondrušová
ŠportovýMgr. Adriána Berešíková
Šikovný prváciMgr. Lucia Antalová
Výskumníci-badáteliaMgr. jana Klimová+ Mgr. Katarína Radvanská

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Naša škola sa bude snažiť o zabezpečenie vhodných psychohygienických podmienok na prácu pre našich žiakov i zamestnancov a to nasledovne:

- vytváranie vyváženého rozvrhu tak, aby sa striedali predmety vyžadujúce veľké sústredenie s výchovnými predmetmi (HV, VV, TV...)

- zostavenie rozvrhu hodín tak, aby žiaci, podľa možností, nemali viac ako 6 hodín denne

- v rámci rozvrhu bude po 2.vyučovacej hodine veľká prestávka (25min.) na relaxáciu a po 6. hodine je 30 min. prestávka na obed

- triedy sú veľké a svetlé - budeme ich udržiavať čisté, upravené a pravidelne ich vetrať, v zimnom období zasa primerane vykurovať

- spoločné priestory (chodby) sú priestranné, svetlé, pomaľované svetlými farbami

- realizovanie plánovaného zateplenienia budovy školy

Budova školy leží v príjemnom podhorskom prostredí, ktoré spĺňa všetky atribúty zdravého prostredia i školský areál je plný zelene - preto denný pobyt našich žiakov vonku je samozrejmosťou. Žiaci strávia vonku každú veľkú prestávku, minimálne 2 hodiny popoludní v rámci ŠKD ako i niektoré vyučovacie hodiny - najčastejšie telesná výchova, technika, bilógia, svet práce, výtvarná výchova...

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude prebiehať podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
FunkčnéMgr. Elena Taligovádecember 2018MPC
Funkčné inovačnéPhDr. Mária Tremkovádecember 2018MPC
AdaptačnéMgr. Lucia Antalováfebruár 2019ZŠ s MŠ Dolné Orešany
Aktualizačnépodľa aktuálnej ponuky  
Inovačnépodľa aktuálnej ponuky  

Vnútroškolská kontrola

Plán vnútroškolskej kontroly

September:

·         kontrola triednej dokumentácie

·         kontrola dodržiavania BOZP

·         kontrola oprávnení v elektronických tlačivách

.         kontrola fungovania rozvrhu a dozorov

·         kontrola práce prevádzkových pracovníkov

Október:

·         kontrola individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so ŠVVP

·         kontrola stavu učebníc

.         kontrola zaraďovania inovatívnych prvkov do vyučovania

·         kontrola práce prevádzkových pracovníkov

November:

·         kontrola prístupu k slabo prospievajúcim žiakom, žiakom nadaným, , resp. s poruchami učenia.

·         Kontrola využívania učebných pomôcok (mapy, modely...)

·         Kontrola správnosti vedenia elektronickej triednej dokumentácie

.         Kontrola dokumentácie ŠKD

·         Kontrola práce prevádzkových pracovníkov.

December:

·         kontrola rozvíjania medziľudských vzťahov, tolerancie

·         kontrola triednej dokumentácie

·         kontrola využívania IKT vo vyučovaní

·         kontrola prevádzkových pracovníkov

Január:

·         kontrola plnenia úloh a plánu práce

.         kontrola zápisníc MZ a PK

·         Kontrola plnenia projektov

·         Kontrola triednej dokumentácie

·         Kontrola prevádzkových pracovníkov

Február:

·         kontrola náboru do obecnej knižnice

·         kontrola využívania špeciálnych cvičení na TV

·         kontrola využívania nových metód a postupov na vyučovaní

·         kontrola triednej dokumentácie

·         kontrola práce prevádzkových zamestnancov

Marec:

·         kontrola estetickej úrovne tried, chodieb a okolia školy

.         Kontrola dokumentácie triedneho učiteľa

·         kontrola prístupu k slabo prospievajúcim žiakom, nadaným žiakom, k žiakom s poruchami učenia

·         kontrola úrovne čítania

 

Apríl:

·         kontrola zaraďovania prvkov doprav, výchovy do vyuč.

·         Kontrola spolupráce s CPPPa P, ŠPP, VV a PP, CVČ a i.

·         Kontrola triednej dokumentácie

·         Kontrola práce prevádzkových pracovníkov.

Máj:

·         kontrola plnenia úloh, zameraných na telesný a duševný rozvoj, zaraďovanie špeciálnych cvičení

·         kontrola prípravy na ŠVP a zaraďovanie prvkov OČAP

·         kontrola triednej dokumentácie

·         kontrola prevádzkových pracovníkov

 

Jún:

·         kontrola realizácie verejno-prospešnej práce

·         kontrola výsledkov projektov

.         kontrola plnenia plánu práce

·         kontrola triednej dokumentácie

·         kontrola prevádzkových pracovníkov

 

Záver

Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

V Dolných Orešanoch, 1. augusta 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 3.9.2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
 • 033/5582109 škola

  0948 486801 riaditeľka

  0901 705246 školská jedáleň

  0948 152059 materská škola

Projekty