Navigácia

Plán práce

na školský rok 2017/2018

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
Telefón033/5582109 0948486801
E-mailriaditel@zsdoresany.edu.sk
WWW stránkaskoladoresany.edupage.org
ZriaďovateľObec Dolné Orešany

Profil, ciele a stratégie školy

       Hlavnou strategickou úlohou bude aktualizovanie a inovovanie Školského vzdelávacieho programu.   

        Hlavnou črtou výchovy a vzdelávania na našej škole bude humanizácia školy a vzťahov v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti. Našou snahou je dosiahnuť vysokú mieru tolerancie k názorom iných. Predpoklady k tomu nám dávajú aj pestré sociálne zložené žiacke kolektívy. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť využívať svoje práva pri rešpektovaní práv ostatných, ostáva naďalej nosnou výchovnou myšlienkou.

            Základnou myšlienkou stratégie školy bude snaha o vytvorenie neohrozujúceho  mozgovo- súhlasného prostredia, ktoré je charakterizované  prvkami:

                                                     -neprítomnosť ohrozenia

                                                     -zmysluplný obsah

                                                     -možnosť výberu

                                                     -primeraný čas

                                                     -obohatené prostredie

                                                     -spolupráca

                                                     -okamžitá spätná väzba

                                                     -dokonalé zvládnutie

           Vytvorením takéhoto prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech.

           Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach. Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní všetkým žiakom, i tým so slabšími vyučovacími výsledkami, či individuálnymi potrebami, osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni.

           Podmienky na to nám vytvorí bloková štruktúra vyučovacieho procesu – vyučovanie na prvom stupni bude prebiehať aj s využitím blokov (po dvoch vyučovacích hodinách), čím sa odbúra moment stresu z nedokončenia práce či zadanej úlohy. Integrácia predmetov s príbuznými obsahmi do blokov nám umožní podať žiakom informácie v súvislostiach čím celý obsah nadobudne zmysel a žiaci v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie využiť v praxi.

      Našou snahou je držať krok s potrebami doby, preto budeme klásť dôraz na rovnováhu medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania, t. j. vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami v intenciách medzinárodne uznávanej formulácie štyroch pilierov, tvoriacich základné ciele vzdelávania pre 21. storočie, ktorým má škola venovať pozornosť: učiť sa poznávať (nástroje poznávania, kritické a nezávislé myslenie), učiť sa konať (životné zručnosti), učiť sa žiť spoločne s inými (rešpekt a úcta k druhým) a učiť sa byť zodpovedným (sebareflexia, autoregulácia, zodpovednosť).

V súlade s cieľmi dokumentu „Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“ sa budeme snažiť o skvalitnenie osvetovej vzdelávacej a výchovnej práce so žiakmi v oblasti enviromentálnej výchovy pričom budeme využívať spoluprácu s organizáciami s enviromentálnym zameraním a zrealizujeme aspoň jeden školský enviromentálny program. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám budeme venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.

     Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne. Výchovu k ľudským právam budeme v škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu ochrany ľudských práv a podpory dobrých medziľudských vzťahov. V rámci podpory mediálnej výchovy budeme venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu (www.beznenavisti.sk). V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí zabezpečíme veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.

     Zameriame sa aj na rozvoj finančnej gramotnosti našich žiakov a to zapracovaním tém z Národného štandardu finančnej gramotnosti do Školského vzdelávacieho programu už od 1.ročníka a tiež realizáciou programu „Ja Slovensko“na 2.stupni.

     Obnovou priestorov školy sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy. Kvalitu školy budeme zvyšovať vytváraním moderného prostredia pre vyučovanie s modernými informačnými a komunikačnými technológiami čím položíme základy pre celoživotné vzdelávanie našich absolventov.

      Budeme podporovať snahu a iniciatívu talentovaných a nadaných žiakov zapájať sa do súťaží a olympiád. Zvýšenú pozornosť budeme venovať žiakom so špeciálnymi potrebami - v spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom  sa budeme snažiť o to, aby na vyučovaní dosiahli čo najlepšie individuálne výsledky.

     U žiakov sa zameriame na formovanie morálno-vôľových vlastností, citovú výchovu, utváranie dobrých vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi, formovanie pozitívneho vzťahu k práci, k hodnotám, k spoločnosti, k životnému prostrediu.

    Prácou v záujmových útvaroch budeme podporovať zmysluplné aktivity na voľný čas žiakov. Plnením úloh

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Mária Tremková0948486801riaditel@zsdoresany.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Elena Taligová0335582109 
ZRŠ pre MŠBc. Michaela Dobšovičová0948152059 

Rada školy

Rada školy sa v tomto šk. roku plánuje stretnúť na 4 zasadnutiach. Riaditeľka školy bude pravidelne informovať o realizovaných i plánovaných aktivitách, prebiehajúcich projektoch. Rada školy podporila plné využívanie elektronických dokumanetov- žiacka knižka i triedna kniha, realizovanie všetkých platieb elektronicky (bankovými prevodmi) aj pokračovanie AJ s nativespeakermi.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Lucia Jakubčíková
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Ondrušová
 Jarmila Halačová
nepedagog. zamestnanciKatarína Mičeková
zástupcovia rodičovMgr. Zuzana Vavrová
 Tomáš Čmarada
 Jana Belicová
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Hodulík
 Ing. Peter Gergel
 Ing. Miroslav Griflík
 Rudolf Holekši

Poradné orgány školy

MZ i PK realizuje po 4 zasadnutia za rok - vždy pred zasadnutím pedagogickej rady.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
MZ pre 1.-4.r.Mgr. Jana Hornáčkovápredmety primárneho vzdelávaniaMgr. Elena Taligová, Bc. Alexandra Kočíšková, Mgr. Adriána Berešíková, Jana Haršányová, Veronika Banárová
PK pre 5.-9.r.Mgr. Monika Vranovápredmety nižšieho stredného vzdelávaniaMgr. Katarína Ondrášiková, Mgr. Ivana Ondrušová, Mgr. Juraj Gončor, Mgr jana Klimová, Ing. Katarína Radvanská.

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PhDr. Mária TremkováRiaditeľka  
Michaela DobšovičováZástupkyňaMŠ1. 
Veronika BanárováVychovávateľkaŠKD 2. 
Mgr. Adriána BerešíkováUčiteľka3. 
Mária BlážováUčiteľkaMŠ 2. 
Mgr. Juraj GonšorUčiteľ5. 
Jarmila HalačováUčiteľkaMŠ2. 
Jana HaršányováVychovávateľkaŠKD 1. 
Mgr. Jana HornáčkováUčiteľka2. 
Dušan JurákUčiteľNV 
Mgr. Jana KlimováUčiteľka7. 
Bc. Alexandra KočíškováUčiteľ1. 
Radka MičekováUčiteľkaMŠ 1. 
Mgr. Katarína OndrášikováUčiteľka8. 
Mgr. Ivana OndrušováUčiteľka6. 
Mgr. Katarína RadvanskáUčiteľka  
Mgr. Elena TaligováUčiteľka4. 
Mgr. Monika VranováUčiteľka9. 
    
Nepedagogickí zamestnanci   
Beáta Volekováekonómka  
Mgr. Zutzana pastvovávedúca ŠJ  
Pavol DobšovičŠkolník  
Zlatica HolekšiováUpratovačka  
Stanislava JuráskováUpratovačka  
Katarína MičekováŠkolníčka  
Lívia Hájičkováhlavná kuchárka  
Martina Hrdličkovákuchárka  
Monika Lazárovákuchárka  

Školský klub detí

Počet oddelení: 2

Personálne obsadenie:  vychovávateľky: Jana Haršányová, Veronika Banárová   

Školský klub detí prispôsobuje svoj režim režimu školského vyučovania. Činnosť spravidla začína po 4.vyučovacej hodine a končí 16,40 hod. Pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku má vypracovaný vlastný plán činnosti, ktorý je prílohou tohto plánu .

 

Materská škola

Počet tried : 2

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci

Bc. Michaela Dobšovičová

zástupca riaditeľa pre MŠ, učiteľka MŠ

koordinátor pre spoluprácu MŠ a ZŠ

Jarmila Halačová

učiteľka MŠ

Mária Blažová

učiteľka MŠ

Radoslava Mičeková

učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci

Katarína Mičeková

školníčka, upratovačka

Hlavné úlohy

 • postupovať pri práci podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie  a platnej legislatívy

Termín: úloha trvalá                                            Zodpovední: všetci zamestnanci MŠ

 • vypracovať a predložiť na schválenie riaditeľovi ZŠ s MŠ Dolné Orešany vlastný plán činnosti na šk. rok 2016/2017, ktorého súčasťou bude i plán spolupráce a spoločných aktivít MŠ a ZŠ – a postupovať podľa tohto plánu pri svojej činnosti

Termín: do 20.septembra 2016                              Zodpovedný: ZR pre MŠ

 

Zariadenie školského stravovania

      Pri ZŠ s MŠ Dolné Orešany je zriadená školská jedáleň (ďalej ŠJ), ktorá zabezpečuje školské stravovanie pre tento subjekt. ŠJ je samostatným úsekom-organizačnou zložkou ZŠ s MŠ Dolné Orešany. Za chod ŠJ zodpovedá vedúca ŠJ.

 Personálne obsadenie ŠJ

Mgr. Zuzana Pastvová

vedúca ŠJ

Lívia Hájičková

hlavná kuchárka

Martina Hrdličková

kuchárka

Monika Lazarová

kuchárka

Hlavné úlohy vedúcej ŠJ

 • riadiť činnosť ŠJ v súlade s platnou legislatívou a predpismi
 • spolupracovať s riaditeľom ZŠ s MŠ pri:
  •  vypracovaní stravovacieho režimu a jedálneho lístka
  •  pri zmenách v súvislosti so zmenami materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR
  •  výchove k spoločenskému stravovaniu, zásadám správnej výživy, k dodržiavaniu hygieny a zabezpečovaní pitného režimu
  •  plnení ostatných povinností vedúceho zamestnanca vyplývajúcich z náplne práce

 

Termín: úlohy trvalé                                                                            Zodpovedná: vedúca ŠJ

 

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov1212111519119912110
z toho ŠVVP1000031005
z toho v ŠKD12121113     48

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5 . septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 23. januára 2018.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 25. . júna 2018.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.--31.10.2017
vianočné23.12.2017 -5.1.2018
polročné2.2.2018
jarné5.- 9.3 2018

Na základe uznesenia  Pedagogickej rady zo dňa 4.9.2017 sa bude v tomto  školskom roku pri hodnotení a klasifikácii postupovať nasledovne :

-    na I.stupni   hodnotením slovne i klasifikáciou :

1. ročník  - slovné hodnotenie, s ktorým bude tr. učiteľka oboznamovať rodičov po štvrťročnej a trištvrteročnej klasifikácii písomne i ústnou formou na schôdzkach RZ. Na polroka a na konci roka bude vydané predpísané vysvedčenie so slovným hodnotením.  

2.- 9. ročník   - klasifikácia známkami vrátane výchovných predmetov – PV, VV, TV, HUV, TŠV

 Predmety NbK a EV sa na vysvedčení všetkých ročníkov uvedú slovom „absolvoval/la“.

Kalendár akcií školy

DátumNázovZodpovednosť
September 2017  
4.9.Slávnostné zahájenie školského rokariaditeľka školy
9.9.Deň obetí holokaustuVranová+9.r.
18.9. -22.9.Európsky týždeň jazykovOndrušová
25.9. a 26.9.Účelové cvičenie 2.stupeňVranová
Október 2017  
4.10.Deň úsmevuOndrášiková+ 8.r.
2.týždeňVýstava tekvicových panákovHaršányová
22.10.Vystúpenie pre dôchodcovTaligová
27.10. Tekvicová pártytried. učit. 2.st.
November 2017  
3.11.Orechová slávnosťtriedni učitelia
10.11.Projektový deň - Mária TeréziaHornáčková, Vranová
16.11.Deň študentstvaOndrášiková + 8.r.
20.11.Svetový deň pozdravovOndrušová + 6.r.
30.11. Deň počítačovej bezpečnostiBerešíková
December 2017  
1.12.Tvorivé dielneBanárová, Haršányová
počasVianočný kvízTremková
6.12.Mikuláš v školeVranová + 9.r.
21.12.Vianočný turnajtriedni učitelia
 Vianočný programriaditeľka+ triedni učitelia
Január 2018  
31.1.Vystúpenie ?Tremková
Február 2018  
10.2.KarnevalVýbor RZ
8.2.Deň bezpečného internetuGonšor
14.2.ValentínTaligová +4 .r.
Marec 2018  
počasKvíz k mesiacu knihyOndrášiková
1.týždeňČítanie na pokračovanie vychovávateľky ŠKD
19.3.Deň planetárií- mobilné panetáriumKlimová
20.3.Deň zubovKočíšková
22.3.Deň vody + Deň lesovRadvanská
21.3.Testovanie 9Tremková
25.3.Deň ľudských právVranová
3.týždeňTýždeň finančnej gramotnostiVranová
28.3.Deň učiteľovOndrášiková+ 8.r.
Apríl 2018  
6.4. DODvšetci učitelia
9.4.Zápis do 1.ročníkaTaligová
23.4.Deň Zeme-aktivity, brigádatriedni učitelia
30.4.Stavanie májaRadvanská
Máj 2018  
14.5.Deň matiek-programtriedni učitelia
15.5.Svetový deň rodinyKlimová + 7.r.
19.5.Deň zdravej výživyHornáčková
Jún 2018  
1.6.MDDtriedni učitelia
2.týždeňDidaktické hry -1.striedni učitelia
 Účelové cvičenie -2.s.triedni učitelia
29.6.Rozlúčka s deviatakmitr. učiteľka
30.6.Slávnostné ukončenie škol. rokariaditeľka

Kalendár porád

TermínDruh porady
21.8.2017pracovná
4.9.2017úvodná pedagogická rada
11.9.2017pracovná
16.11.2017hodnotiaca
25.1.2018hodnotiaca
19.4.2018hodnotiaca
25.6.2018koncoročná pedagogická rada

Plán zasadnutí pedagogickej rady a pracovných porád.

4. september 2017 (pedagogická rada)

 • Kontrola uznesení
 • Správa o činnosti v šk.r. 2015/2016
 • Doplnenie a schválenie - Plánu práce na šk.r. 2016/2017
 • Oboznámenie s POP
 • Organizačné pokyny k 1. týždňu šk. roka
 • Rôzne, diskusia
 • Uznesenie

16. november 2017  (hodnotiaca)

·         Kontrola uznesení

·         Hodnotenie výchovno–vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

·         Spolupráca s CPPPaP, integrovaní žiaci

·         Plán aktivít na ďalšie obdobie – 2.štvrťrok

·         Rôzne, diskusia

·         Uznesenie, záver

25. január 2018 (klasifikačná)

·         Kontrola uznesení

·         Klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

·         Priebežná kontrola plnenia plánu práce, ďalšie úlohy na 3. štvrťrok

·         Organizačné pokyny k záveru 1. polroka

·         Zápis do 1. ročníka, DOD, Testovanie 9

·         Rôzne

·         Uznesenie

19. apríl 2018  (hodnotiaca)

·         Kontrola uznesení

·         Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

·         Úlohy na posledný štvrťrok šk.roka

·         Rôzne, diskusia

·         Uznesenie

23. jún 2017  (klasifikačná)

·         Kontrola uznesení

·         Klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2016/2017

·         Kontrola plnenia plánu práce

·         Organizačné pokyny k záveru školského roka

·         Rôzne, diskusia

·         Uznesenie

      

  1.júl 2018   (pracovná)   

·         Kontrola uznesení

·         Príprava a doplnenie záverečnej správy za školský rok

·         Aktivity na leto – denný tábor

·         Rôzne

·         Uznesenie

Riaditeľ školy zvoláva priebežne podľa potreby aj inštruktážne porady.

 

SWOT analýza

Silné stránky školy

- kvalifikovaný pedagogický zbor

- mladý pracovný kolektív

- priateľská a podporujúca atmosféra

- moderný spôsob vyučovania s využitím niektorých prvkov alternatívnych modelov učenia

- organizovanie množstva zaujímavých aktivít v rámci vyučovania

- bohatá mimoškolská činnosť

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a výborom RZ

Slabé stránky školy

- nízke počty žiajkov v triedach 2.stupňa - nízky rozpočet školy

- menšia angažovanosť rodičov

Príležitosti

- možnosť zvýšenia počtu žiakov vďaka výstavbe v obci

- získať žiakov z okolitých obcí

Hrozby

- v prípade nezvýšenia počtu žiakov ukončenie prevádzky 2.stupňa na škole

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Oblasť výchovy a vzdelávania

 • Inovovať Školský vzdelávací program
 • pracovať v súlade s aktualizovanými schválenými dokumentmi školy – Inovovaný školský vzdelávací program, Organizačný poriadok školy, Vnútorný poriadok školy, Pracovný poriadok školy, Školský poriadok

§  s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť:

§   rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľských zručností – najmä čítaniu s porozumením, systematicky budovať školskú knižnicu

§  čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.

§ zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť učiteľov pre rodičov žiakov - zabezpečiť vykonávanie psychologickej diagnostiky detí výlučne v CPPPaP:

§  pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má v starostlivosti. Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese

§ rozvíjať osvetovú činnosť s dôrazom na enviromentálnu výchovu zameranú na separáciu odpadu, na prevenciu pred ničením prostredia a na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu- zapojiť sa do enviroprogramov – Zelená škola, Modrá škola...

§  zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete

 • realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu: rizikového správania, záškoláctva, kriminality a nebezpečného používania internetu – spolupracovať s políciou a hasičským zborom

§ Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

§ do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

§ venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporovať aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy:

§  aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl

§  posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní „Odstráň obezitu“ a projektov „Hovorme o jedle“, „Červené stužky“, „Zdravie a bezpečnosť v školách“

§  vyhlásiť tematické týždne zamerané na zvýšenie povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov - vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka

§ zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR,

§  pri vyučovaní :

§  uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh

 • snažiť sa o vytvorenie príjemného, neohrozujúceho prostredia, v ktorom by žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky
 • premyslenou organizáciou vyučovacej hodiny zabezpečiť, aby žiaci pracovali bez zbytočného stresu
 • ponúkať žiakom zmysluplný obsah – poznatky predkladať v súvislostiach s odkazom na použitie v praktickom živote, na tento cieľ využívať tzv. aplikačné úlohy
 • zakomponovať významné výročia a miestne zvyky do výchovnovzdelávacieho procesu
 • využívať možnosť vyučovania v teréne alebo vo vyučovacom procese používať čo najviac názorností a učebných pomôcok
 • vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné
 • zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu

§  pri vyučovaní cudzieho jazyka:  

 • eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie
 • používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa
 • venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka
 • pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania, usporiadať podujatie a aktivity pre žiakov
 • zapájať sa do medzinárodných partnerských projektov škôl   
 • zapájať žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporujú zlepšovanie komunikácie v cudzom jazyku či využívanie IKT

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

ZŠ s MŠ Dolné Orešany bude i naďalej intenzívne spolupracovať s Obecným úradom Dolné Orešany a aktívne sa podieľať na verejnom a kultúrnom živote obce a to nasledovne :

- príprava programov na obecné podujatia - Posedenie pre seniorov, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočná akadémia, Deň matiek, Stavanie mája, ai.

- udržiavanie tradícií - Orechové slávnosti, tvorivé dielne

- pravidelné zájazdy pre rodičov a priteľov školy spojené s návštevou divadelného predstavenia

- skrášľovanie prostredia v okolí školy - natieranie plota okolo areálu školy a obecného ihriska, výroba záhradného nábytku, založenie nových okrasných záhonov a pod.

Projekty


Názov projektuRealizátoriOrganizátorVedúci projektuPrínos
žiacke:    
Zber papieražiaci ZŠ i MŠškolaškolníktoaletný papier pre školu
Ja viac ako peniazežiaci 9.r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
Ja základy podnikaniaziaci 5..r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
Ja podnikanie v cestovnom ruchužiaci 7.-9.r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
Strom životažiaci 2.stup.SAŽPMgr. Katarína Radvanskáenviro cítenie u žiakov
     
veľké školské:    
Mladý technikžiaci 2.stupňaVolkswagen SlovakiaMgr. Katarína Radvanská1000€ na technické pomôcky
     
eTwinningžiaci 2.stupňa triedni učiteliapráca na menčích triednych projektoch
Erasmus +pedagógovia školyifom PalermoPhDr. Mária Tremkovámožnosť zúčastniť sa vzdelávania na kurzoch v zahraničí

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

V tomto šk.roku budú prcovať 2 oddelenia Školského klubu detí -ŠKD. 1.oddelenie-(1.+3.r.) vedie vychovávateľka Jana Haršányová a 2.oddelenie (2.+4.r.) vychovávateľka Veronika Banárová. Činnosť ŠKD sa riadila Výchovným programom ŠKD, ročným plánom a bola realizovaná v nasledovných oblastiach: Telovýchovná a športová oblasť, Pracovno-technická oblasť, Spoločensko-vedná oblasť, Esteticko-výchovná oblasť, Prírodovedno-enviromentálna oblasť. K tradičným podujtia ŠKD patria: Ovocno-zeleninové párty, narodeninové oslavy, čitateľská súťaž, výtvarné súťaže, konkurz na moderátora, miniolymnpiáda, hádankárska súťaž...

Názov záujmového krúžkuVedúci
KreatívnyMgr. Elena Taligová
MatematickýMgr. Jana Klimová
MažoretkyPhDr. Mária Tremková
Mladý technikMgr. Katarína Radvanská
Príprava na súťažeMgr. Monika Vranová
StolnotenisovýMgr. Ivana Ondrušová
ŠportovýMgr. Jana Hornáčková
ŠikovníčekBc. Alexandra Kočíšková
UmeleckýMgr. Adriána berešíková
Ochrancov prírodyMgr. Katarána Radvanská

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Naša škola sa bude snažiť o zabezpečenie vhodných psychohygienických podmienok na prácu pre našich žiakov i zamestnancov a to nasledovne:

- vytváranie vyváženého rozvrhu tak, aby sa striedali predmety vyžadujúce veľké sústredenie s výchovnými predmetmi (HV, VV, TV...)

- zostavenie rozvrhu hodín tak, aby žiaci, podľa možností, nemali viac ako 6 hodín denne

- v rámci rozvrhu bude po 2.vyučovacej hodine veľká prestávka (25min.) na relaxáciu a po 6. hodine je 30 min. prestávka na obed

- triedy sú veľké a svetlé - budeme ich udržiavať čisté, upravené a pravidelne ich vetrať, v zimnom období zasa primerane vykurovať

- spoločné priestory (chodby) sú priestranné, svetlé, pomaľované svetlými farbami

- realizovanie plánovaného zateplenienia budovy školy

Budova školy leží v príjemnom podhorskom prostredí, ktoré spĺňa všetky atribúty zdravého prostredia i školský areál je plný zelene - preto denný pobyt našich žiakov vonku je samozrejmosťou. Žiaci strávia vonku každú veľkú prestávku, minimálne 2 hodiny popoludní v rámci ŠKD ako i niektoré vyučovacie hodiny - najčastejšie telesná výchova, technika, bilógia, svet práce, výtvarná výchova...

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógNázovPoskytovateľ
FunkčnéMgr. Elena Taligová MPC
AdaptačnéMgr. Adriána Berešíková, Bc. Alexandra Kočíšková, Mgr. Katarána Ondrášiková, Mgr. Katarína Radvanská ZŠ s MŠ Dolné Orešany
AktualizačnéMgr. Kataríne RdavanskáChémiaExpol
InovačnéBc. Alexandra Kočíšková, Mgr. Adriána Berešíkovávysoko-efektívne učenieAsociácia S.Kovalíkovej, BA
Špecializačné   
KvalifikačnéMgr. Monika Vranovápredatestačné k 1.atestáciiMPC

Záver

Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

V Dolných Orešanoch, 31. júla 2017

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 4.9.2017

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
 • 033/5582109 škola

  0948 486801 riaditeľka

  0901 705246 školská jedáleň

  0948 152059 materská škola

Projekty