• Plán práce

 • Plán práce

  na školský rok 2021/2022

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  Telefón033/5582109 0948486801
  E-mailriaditel@skoladoresany.sk
  WWW stránkaskoladoresany.edupage.org
  ZriaďovateľObec Dolné Orešany

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
  RiaditeľPhDr. Mária Tremková0948486801riaditel@skoladoresany.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Ondrušová0335582109ivana.ondrusova@skoladoresany.sk
  ZRŠ pre MŠRadoslava Mičeková0948152059skolka@skoladoresany.sk

  Rada školy

  Rada školy má v tomto šk. roku naplánované 4 stretnutia, na ktorých bude riaditeľka školy pravidelne informovať členov o chode školy, plánovaných aktivitách, projektoch, súťažiach i o prípadných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu Covid-19. Riaditeľka školy predloží rade školy Správu o činnosti, správu o zápise detí do ZŠ i MŠ a ďalšie dôležité informácie podľa vyžiadania RŠ.

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaIng. Lucia Jakubčíková
  pedagogickí zamestnanciMgr. Katarína Ondrášiková
   Andrea Dobšovičová
  nepedagog. zamestnanciBeáta Voleková
  zástupcovia rodičovMgr. Zuzana Vavrová
   Tomáš Čmarada
   Milena Balcová
  zástupca zriaďovateľaBohuslav Vandák
   Ing. Peter Gergel
   Ing. Miroslav Griflík
   Rudolf Holekši

  Poradné orgány školy

  MZ i PK realizuje po 4 zasadnutia počas školského roku a to vždy pred zasadnutím pedagogickej rady. Stretnutia budú prebiehať prezenčne, alebo online, v závislosti od situácie a ktuálnych opatrení.

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
  MZ pre 1.-4.r.Mgr. Zuzana Dókovápredmety primárneho vzdelávaniaMgr. Lucia Bališová, Mgr. Alena Urbanová, Mgr. Renáta Griflíková, Jana Haršányová, Mgr. Miriama Cádrová
  PK pre 5.-9.r.Mgr. Ivana Ondrušovápredmety nižšieho stredného vzdelávania Mgr. Jana Klimová, Mgr. Katarína Ondrášiková, Mgr. Monika Fusatá, Mgr. Juraj Gonšor, Mgr. Katarína Radvanská

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PhDr. Mária TremkováRiaditeľka  
  Mgr. Ivana OndrušováZástupkyňa RŠ  
  Mgr. Zuzana DókováUčiteľka1. 
  Mgr. Alena UrbanováUčiteľka2. 
  Mgr. Lucia BališováUčiteľka3. 
  Mgr. Miriam CádrováUčiteľka4. 
  Mgr. Monika FusatáUčiteľka5. 
  Mgr. Jana KlimováUčiteľka6. 
  Mgr. Katarína OndrášikováUčiteľka7. 
  Mgr. Katarína RadvanskáUčiteľka8. 
  Mgr. Juraj GonšorUčiteľ9. 
  Radoslava MičekováZástupkyňa RŠ pre MŠ  
  Mgr. Mária CmerováUčiteľkaMŠ2. 
  Andrea DobšovičováUčiteľka  
  Eva GodulováUčiteľkaMŠ1. 
  Mgr. Renáta GriflíkováVychovávateľka  
  Jana HaršányováVychovávateľka  
  Miloš ZareckýUčiteľ NV  
  Zuzana KřivánkováVedúca ŠJ  
  Beáta VolekováEkonómka  
  Pavol DobšovičŠkolník  
  Mária DobšovičováKuchárka  
  Zlata HolekšiováUpratovačka  
  Stanislava JuráskováUpratovačka  
  Monika LazárováKuchárka  
  Katarína MičekováŠkolníčka  
  Martina VargováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: celkový počet: 156

  počet žiakov na dennom štúdiu: 117

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:

  Z celkového počtu 154 žiakov školy bolo 20 žiakov na individuálnom vzdelávaní a 17 žiakov malo povolené plnenie školskej dochádzky osobitným spôsobom a to v zahraničí.

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov202020231817131517163
  z toho ŠVVP  2 1    3
  z toho v ŠKD13141310     50

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

  Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 27 . januára 2022.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2022.


  PrázdninyTermín prázdninNávrat do školy
  jesenné28.-29.10.20212.11.2021
  vianočné23.12.2021 - 7.1.202210.1.2022
  polročné4.2.20227.2.2022
  jarné28.2.-4.3.20227.3.2022
  veľkonočné14.-19.4.202220.4.2022
  letné1.7.- 2.9.20225.9.2022

  Celoslovenské testovania žiakov základných škôl

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) a Testovanie žiakov 9.ročníka (T9) sa uskutoční vo všetkých základných školách SR ( vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a to v nasledovných termínoch:

  - Testovanie 5 (T5) 2022 - 18 . 5. 2022 (streda)

  -Testovanie 9 (T9) 2022 - riadny termín 6. 4. 2022 (streda) , náhradný termín 21. 4. 2022                                                                                                                                   

  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ -  MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Informácie o testovaní sú zverejnené na ttps://www.testovanieziakov.sk Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

  Kalendár akcií školy

  V tomto školskom roku si pripomenieme okrúhle výročia narodenia či úmrtia viacerých osobností slovenskej histórie. Týmto osobnostiam budeme venovať pozornosť na nástenkách školy a venujeme im jesenný Projektový deň. Rok 2020 bude výhlásený za Rok divadiel- tomuto výročiu venujeme jarný Projektový deň.

  DátumNázovZodpovednosť
  September  
  2.9.Slávnostné zahájenie školského rokariaditeľka školy
  27.9.Európsky deň jazykovOndrušová
  16. a 17.9. Účelové cvičenie 2.stupeňtriedni učitelia
  17.9.Turnaj O pohár riaditeľky školyFusatá
  Október   
  4.10.Deň úsmevuDóková
  2.týždeňVýstava tekvicových panákovHaršányová
  21.10.Medzinárodný deň stromovRadvanská
  29.10.Pasovanie prvákovBališová
  počas mesiacaVystúpenie pre dôchodcov- onlineOndrušová
  November   
  5.11.Orechová slávnosťTremková
  16.11.Projektový deňOndrušová
  17.11.Lampiónový sprievodTremková
  22.11.Svetový deň pozdravovOndrášiková
  26.11.Vianočné tvorivé dielneGriflíková
  December   
  počasVianočný kvízTremková
  6.12.Mikuláš v školeGonšor + 9.r.
  21.12.Vianočný turnajtriedni učitelia
  21.12.Vianočný programriaditeľka+ triedni učitelia
  Január   
  31.1.Vysvedčenie + vystúpenie (divadlo)Tremková
  Február  
  4.2.KarnevalTremková +Výbor RZ
  8.2.Deň bezpečného internetuGonšor
  14.2.ValentínBališová
  Marec   
  počasKvíz k mesiacu knihyOndrášiková
  1.týždeňČítanie na pokračovanie vychovávateľky ŠKD
  18.3.Deň planetáriíKlimová
  21.3.Deň vody + Deň lesovRadvanská
  25.3.Deň ľudských právFusatá
  3.týždeňTýždeň finančnej gramotnostiFusatá
  28.3.Deň učiteľovriaditeľka
  Apríl   
  6.4.T9Klimová
  8.4.DODtriedni učitelia
  11.4.Zápis do 1.ročníkaDóková
  22.4.Deň Zeme-aktivity, brigádaRadvanská + tr.učitelia
  30.4.Stavanie májaGonšor
  Máj   
  8.5.Deň matiek-programtriedni učitelia
     
  18.5.T5Klimová
  20.5.Deň zdravej výživyUrbanová
  Jún   
  1.6.MDDtriedni učitelia
  2.týždeňDidaktické hry -1.striedni učitelia
   Účelové cvičenie -2.s.triedni učitelia
  29.6.Rozlúčka s deviatakmitr. učiteľka
  30.6.Slávnostné ukončenie škol. rokariaditeľka
     
  Plán exkurzií a výletov:  
  september 2019  
  september 2019  
  október 2019  
  november2019  
  december 2019  
  október 2019 + apríl 2020  
  február 220  
  marec 2020  
  jún 2020  
  jún 2020  

  Kalendár porád

  TermínDruh porady
  23.8.2021pracovná porada
  2.9. 2021úvodná pedagogická rada
  14.9.2021pracovná porada (pred RZ)
  18.11.2021hodnotiaca pedagogická rada
  27.1.2022hodnotiaca pedagogická rada-polročná
  20.4.2022hodnotiaca pedagogická rada
  23.6.2022hodnotiaca pedagogická rada- koncoročná

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  - kvalifikovaný a stabilný pedagogický zbor

  - mladý a angažovaný pracovný kolektív

  - priateľská a podporujúca atmosféra

  - moderný spôsob vyučovania s využitím niektorých prvkov alternatívnych modelov učenia

  - dobré technické vybavenie a výborné počítačové zručnosti pedagógov

  -výborná zručnosť pedagógov v podávaní a realizácii projhetkov- malých lokálnych i medzinárodných

  - organizovanie množstva zaujímavých aktivít v rámci vyučovania

  - bohatá mimoškolská činnosť

  - dobrá spolupráca s RŠ a výborom RZ

  Slabé stránky školy

  - nízke počty žiajkov v niektorých triedach - nízky rozpočet školy

  - menšia angažovanosť rodičov

  Príležitosti

  - možnosť zvýšenia počtu žiakov vďaka výstavbe v obci

  - získať žiakov z okolitých obcí

  - spolupracovať s rodičmi, ktorí majú deti v domácom vzdelávaní a v zahraničí

  Hrozby

  - v prípade nezvýšenia počtu žiakov ukončenie prevádzky 2.stupňa na škole

  - v prípade nezvýšenia ročného rozpočtu nemožnosť realizovať potrebné renovácie

  Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

  Hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese

  a)       vychádzajú z dokumentu  Sprievodca školským rokom 2020/2021 vydaným MŠVVaŠ:

  -          zmapovať priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020 s cieľom je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia

  -          vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách

  -          na uľahčenie prekonania dôsledkov mimoriadnej situácie využiť Dodatok č. 7 k Štátnym vzdelávacím programom

  -          využiť možnosť presunu učiva medzi ročníkmi

  -          zapojiť sa do testovania organizovaných NÚCEM

  -          aktívne sa zapájať do súťaží organizovaných či podporovaných MŠVVaŠ

  Úlohy v oblasti ochrany detí a ich práv:

  -          poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom ochrany)

  -          poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí

  -          spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá

  -          Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“

  -          zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie

  -          Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu

  -          Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania

  Úlohy v oblasti starostlivosti o žiakov so ŠVVP:

  -          pri vzdelávaní takéhoto dieťaťa je vhodné v modifikovanej podobe využívať metodický materiál Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ

  -          Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím

  -          Rešpektovať a neodmietať prijatie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do bežnej triedy

  -          Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní

  -          Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy

  -          V prípade, že žiak je v striedavej starostlivosti rodičov a je integrovaný, posielať druhej (striedanej) škole kópie tej dokumentácie, ktorú potrebuje k napĺňaniu jeho ŠVVP

  -          Žiakovi s povoleným individuálnym vzdelávaním z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, zabezpečiť vzdelávanie v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám a možnostiam žiaka

  -          zapájať zákonných zástupcov všetkých detí do komunitných aktivít školy

  Úlohy v oblasti zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu:

  -          Zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia

  -          Vytvárať priaznivú klímy školy a formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi

  -          Pravidelne vykonávať autoevalváciu, ale aj externú evalváciu so zámerom zlepšenia procesov riadenia a zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania

  -          Využívať elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvýšiť efektivitu času aj zaťaženosť životného prostredia

  -          I naďalej podporovať aktivity zamerané na získavanie zručností potrebných pre online vzdelávanie a vzdelávanie pomocou digitálnych technológií

  -          Vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa; prenechať žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie

   

  b)      sú v súlade s aktuálnymi koncepciami a stratégiami:

  1. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 2027.

  2. Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.

  3. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

  4. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

  5. Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020.

  6. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

  7. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.

  8. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020.

  9. Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020.

  10. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023.

  11. Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020.

  12. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020.

  13. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským na roky 2018 – 2020 ( s plánovaným predĺžením do 2021).

  14. Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

  15. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

  16. Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – v štúdii PISA.

  17. Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

  18. Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania.

  19. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

  20. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.

  21. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.

  22. Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore.

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

  Naša škola sa snaží o zabezpečenie vhodných psychohygienických podmienok na prácu pre našich žiakov i zamestnancov a to nasledovne:

  - snažíme sa o vytváranie vyváženého rozvrhu tak, aby sa striedali predmety vyžadujúce veľké sústredenie s výchovnými predmetmi (HV, VV, TV...)

  - rozvrh hodín tvoríme tak, aby žiaci nemali viac ako 6 hodín denne

  - v rámci rozvrhu je po 2.vyučovacej hodine veľká prestávka (25 min.) na relaxáciu a po 6. hodine je 30 min. prestávka na obed

  - triedy sú veľké a svetlé - udžujeme ich čisté, upravené a pravidelne ich vetráme, v zimnom období sú primerane vykurované

  - spoločné priestory (chodby) sú priestranné, svetlé, pomaľované svetlými farbami

  Budova školy leží v príjemnom podhorskom prostredí, ktoré spĺňa všetky atribúty zdravého prostredia i školský areál je plný zelene - preto denný pobyt našich žiakov vonku je samozrejmosťou. Žiaci trávia vonku každú veľkú prestávku, minimálne 2 hodiny popoludní v rámci ŠKD ako i niektoré vyučovacie hodiny - najčastejšie telesná výchova, technika, bilógia, svet práce, výtvarná výchova...

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné1  
  Adaptačné1  
  Aktualizačné13  
  Inovačné10  
  Špecializačné1  
  Kvalifikačné0  

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

  V Dolných Orešanoch, 3. augusta 2021

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje