Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
Telefón033/5582109 0948486801
E-mailriaditel@zsdoresany.edu.sk
WWW stránkaskoladoresany.edupage.org
ZriaďovateľObec Dolné Orešany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Mária Tremková0948486801riaditel@zsdoresany.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Elena Taligová0335582109 
ZRŠ pre MŠMichaela Dobšovičová0948152059 

Rada školy

Rada školy sa v tomto šk. roku stretla na 4 zasadnutiach. Aktívne sa zaujímala o dianie v ZŠ i MŠ. Riaditeľka školy pravidelne informovala o realizovaných i plánovaných aktivitách, prebiehajúcich projektoch. Rada školy podporila plné využívanie elektronických dokumanetov- žiacka knižka i triedna kniha, realizovanie všetkých platieb elektronicky (bankovými prevodmi) aj pokračovanie AJ s nativespeakermi.

Na júnovom stretnutí Rada školy realizovala, po 5-ročnom období, voľbu riaditeľa školy, pri ktorej potvrdila vo funkcii PhDr. Mária Tremkovú.

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Lucia Jakubčíková
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Dóková
 Mgr. Erika Fuňáková
nepedagog. zamestnanciKatarína Mičeková
zástupcovia rodičovMgr. Zuzana Vavrová
 Tomáš Čmarada
 Jana Belicová
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Hodulík
 Ing. Peter Gergel
 Ing. Miroslav Griflík
 Rudolf Holekši

Poradné orgány školy

MZ i PK realizovali po 4 zasadnutia za rok. Správy o činnosti sú prílohou tohto dokumentu.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
MZ pre 1.-4.r.Mgr. Zuzana Dókovápredmety primárneho vzdelávaniaMgr. Elena Taligová, Mgr.Jana Hornáčková, Mgr. Petra Repová, Jana Haršányová, Veronika Banárová
PK pre 5.-9.r.Mgr. Jana Klimovápredmety nižšieho stredného vzdelávania Mgr. Monika Vranová, Mgr. Katarína Ondrášiková, Mgr. Ivana Ondrušová, Mgr.Daniela Leváková, Mgr.Ing. Jana Chmurová PhD.

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 107

Počet tried: 9

Počet oddelení ŠKD: 2

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov131015191198139107
z toho ŠVVP    31   4
z toho v ŠKD1291412     47

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov ( na šk. rok 2017/2018) k 30.6.2017: 12 / 7 dievčat

( 1 žiak- odložená šk.dochádzaka)

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017: 9 žiakov / 5 dievčat


 9.roč.iný ročníkSpolu
Počet žiakov909

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  162   
prijatí  162   
% úspešnosti  100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBIODEJETVEVFGEOHVCHINVINFMNAVNVNEJ
1.trieda1      1   1   
2.trieda1,11      1   1,4   
3.trieda1,33      1 1 1,8   
4.trieda1,89      1 1 1,61   
5.trieda1,731,551,27   1,821  1,362   
6.trieda1,781,332,78  1,7831  12,67   
7.trieda1,881,632,5  1,882,2511,5 11,5   
8.trieda1,851,772,23  2,382,54 1,77 12,77   
9.trieda2,111,782,67  2,892,67 2,78 13,22   
                
                

TriedaOBNPVPDAPrvRUJSJLSPRSPTechTSVTVVLAVYUVV
1.trieda   1 1,091   1  1
2.trieda   1 1,41   1  1
3.trieda  1,27  1,931   11,27 1
4.trieda 11,61  1,891   11,89 1
5.trieda     2,091 11   1
6.trieda1,33    21 11   1
7.trieda1,63   2,131,75111,251   1
8.trieda1,77   1,622,2311,081,081,08  1 
9.trieda1,56   22,781  1  1 
       1       
       1       

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.trieda111100
2.trieda101000
3.trieda151500
4.trieda181800
5.trieda111010
6.trieda9900
7.trieda8800
8.trieda131300
9.trieda9900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.trieda1142838,9142838,9100,00
2.trieda1048050,7448050,7400,00
3.trieda15114376,20114376,2000,00
4.trieda18116364,61116364,6100,00
5.trieda1142338,4542338,4500,00
6.trieda966378,1166378,1100,00
7.trieda869987,3869987,3800,00
8.trieda13104280,15104280,1500,00
9.trieda91026114,001026114,0000,00

Výsledky externých meraní

V tomto školskom roku po prvýkrát prebehlo oficiálne testovanie žiakov 5.ročníka - Testovanie 5. U nás absolvovalo toto testovanie 7 žiakov.

Okrem toho sa naša škola, v rámci pokračovania projektu -: eTestovanie- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, zapojila do realizácie elektronického testovania a to v ročníkoch 4. - predmety: Matematika a SJL a 8. - predmety: Matematika a AJ. Cieľom tohto testovania bolo poskytnúť možnosť pre učiteľov i žiakov získať skúsenosti s týmto spôsobom testovania. Testovanie prebehlo bez problémov.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemerNajlepšie výsledky
Monitor SJL955,151,2Deáková Klára
Monitor MAT962,256,4Psota Richard

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
ŠkVP0001000113
iŠkVP1110111006

Nepovinné predmety

Žiaci boli na vyučovanie predmetov Náboženská výchova / Etická výchova spájaní do skupín nasledovne:

Náboženská výchova:

1.skup. - 1.ročník

2.skup. - 2.ročník

3.skup. - 3.+4. ročník

4.skup. - 5.+6. ročník

5.skup. - 7.ročník

6.skup. - 8.+9. ročník

Etická výchova: 1.skup. - 1.-4. ročník, 2.skup. - 5.-9. ročník

PredmetRočníkPočet žiakovPočet skupínPočet hodín týždenne
Náboženská výchova1.-9.9571
Etická výchova1.-9.1221

Rozširujúce hodiny

V rámci tvorby Inovovaného školského vzdelávacieho programu sme disponibilné hodiny použili na doplnenie predpísaných hodín v Štátnom vzdelávacom programe podľa tabuľky nasledovne:

PredmetTriedaPočet hodín týždenne v ŠVPPočet hodín týždenne v ŠkVP
AJ1.02
AJ5.34
Mat5.45
VV5.12

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka113 
Bežných tried8944
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu9107 
    
ŠKD248 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP94
DPP20
Znížený úväzok20
ZPS00
Na dohodu20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01111
vychovávateľov022
asistentov učiteľa000
    
spolu01313

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.triedaDejepis1
 Telesná výchova - chlapci2
6.triedaDejepis2
 Telesná výchova - chlapci2
 Ruský jazyk1
7.triedaDejepis1
 Telesná výchova - chlapci2
 Ruský jazyk1
8.triedaDejepis1
 Telesná výchova - chlapci2
9.triedaDejepis2
 Telesná výchova - chlapci2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu01
špecializačné aktualizačné štúdium100
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické01
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V tomto roku sa naši žiaci zúčastnili temer dvojnásobného počtu súťaží ako po minulé roky.

Veľká časť z toho boli športové turnaje, na ktoré žiakov pripravovala Mgr. Monika Vranová:

- Coca Cola cup, futsal, malý futbal, florbal- chlapci

- malý futbal- dievčatá

Názov súťažeDruh súťažePočet zúčastnených žiakovUmiestnenie
Pytagoriáda 1.st.matematická30Rudolf Banár- postup do obvodného kola
Pytagoriáda 2.st.matematická42Dominik Šaradín, Igor Dobšovič, Martin Moravčík- postup do obvodného kola
Hollého pamätníkrecitačná12Filip Repa, Štefan Moravčík, Eva Gergelová, Lukáš Vavro- postup do obvodného kola
Rozprávkové vretienkorecitačná14Jana Mondeková- postup do okresného kola
Vianočné aranžovanievýtvarná2Tatiana Magdolenová- 2.miesto, Kristán Jurenka- 2.miesto v okresnom kole
Veľkonočné aranžovanievýtvarná2Tatiana Magdolenová , Kristián Jurenka účasť v okresnom kole
iBoborinformatická17Linda Šmejdíŕová- najlepšie umiestnenie
Geografická olympiádasvedomostná15najlepšie umietnenie- 8.miesto-Igor Dobšovič
Dejepisná olympiádavedomostná15Eva Gergelová, Rudolf Holekši, Šimon Jakubčík- postup do okresného kola

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Kultúrne programy, ktpré pripravili žiaci:

-Oslava 55.výročia školy, Porgram pre seniorov, Orechová slávnosť, Vianočný program, Stavanie mája, Deň matiek,, Deň otcov

Kultúrne podujatia a besedy pre žiakov:

-Divadlo v AJ, Divadlo Clipperton, Lampiónový sprievod, Výchovný koncert- Trinásta komnata, Besedy o prevencii patologických javov, beseda so spisovateľkou, Besedy so psychologičkou, Beseda s policajtom

Exkurzie a výlety:

- 1.stupeň - Bratislava - Bibiana, Pezinok - múzeum vinohradníctva

- 1.+ 2. stupeň- Škola v prírode - Tatranská Lesná

- 1.+ 2.stupeň - koncoročný výlet - Čachtice

- 2.stupeň - exkurzie: Národná galéria v Bratislave, chemické laboratórium na fakulte v Trnave

Celoškolské projekty a akcie:

- jesenná a jarná brigáda

1.Športové

- Deň športu o pohár riaditeľa školy, Účelové cvičenie na jeseň a na jar, Vianočný turnaj

2. Kultúrne

- Mikuláš v škole, Deň úsmevu

3.Vzdelávacie

- Vianočný kvíz, Kvíz k mesiacu knihy, Projektový deň - výročie školy, Čítanie na pokračovanie, Deň Zeme, Deň mlieka, Deň manželstva, Jazyková olympiáda, Európsky deň jazykov, Deň techniky

4. Tvorivé a zábavné

- Tvorivé vianočné dielne, Veľkonočné a vianočné aranžovanie, Karneval, Valentínska pošta, Farebný týždeň, MDD - športovo-zábavné dopoludnie s opekačkou

Iné:

- Deň otvorených dverí pre rodičov a širokú verejnosť

- Zápis žiakov do 1.ročníka

- Testovanie 5 - pre žiakov 5.ročníka

-Testovanie 9 - pre žiakov 9.ročníka

Už tretí rok sme realizovali výčbu AJ v spolupráci s jazykovou školou Your choice v Trnave - hodina s nativespeakrom - 1xmesačne v každej triede + krúžok pre záujemcov.

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Názov projektuRealizátoriOrganizátorVedúci projektuPrínos
žiacke:    
Zber papieražiaci ZŠ i MŠškolaškolníktoaletný papier pre školu
Revitalizávia potokažiaci 9.r.školaMgr.Ing. Jana Chmurová PhD.publicita školy- 2 miesto v súťaži TTSK- Ekologický čin roka
Ja viac ako peniazežiaci 9.r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
Ja základy podnikaniaziaci 5.+6.r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
     
veľké školské:    
Digitálne učivo na dosah MŠVVaŠriaditeľka školynový internet
Mladý technikžiaci 2.stupňaVolkswagen SlovakiaMgr.Ing. Jana Chmurová PhD.1000€ na technické pomôcky
Zelená dobrovoľníkomžiaci a rodičiaVolkswagen SlovakiaPhDr. Mária Tremková500 € na obnovu zelene v areáli školy
     
eTwinningžiaci 6.r. Mgr. Ivana Ondrušovápráca na projekte so školou z Poľska
Erasmus +pedagógovia školyifom PalermoPhDr. Mária Tremkovámožnosť zúčastniť sa vzdelávania na kurzoch v zahraničí

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 nebola v našej škole realizovaná žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola je umiestnená v centre obce a disponuje okrem hlavnej budovy i školským dvorom, priestrannými trávnatými plochami vhodnými na hry, viacúčelovým ihriskom s umelou trávou.

V budove školy sa nachádza učebňa pre každú triedu,interaktívna učebňa s tabletmi, počítačová učebňa, jazyková učebňa (slúžiaca aj ako knižnica), malá gymnastická telocvičňa a niekoľko kabinetov s pomôckami.

Školská budova bola postavená v roku 1961 a vplyv času sa prejavuje v opotrebovaní a nefunkčnosti niektorých jej častí. V minulých rokoch boli vymenené okná a realizovaná rekonštrukcia dievčenských sociálnych zariadení. V šk.roku 2016/2017 bola realizované nasledovné úpravy:

V uplynulom školskom roku sa zrealizovalo nasledovné:

-zníženie stropu pri vstupe do telocvične a do jedálne

-vysušenie muriva jedálne + vylíčenie

--premaľovanie niektorých tried

-náter niektorých vykurovacích telies v triedach

-obnova náteru na chodbách (sokle)

-obnova zariadenia počítačovej učebne - výmena niektorých počítačov

-doplnenie zariadení do interaktívnej učebne - nákup interaktívnej tabule- Activ panel

-výmena časti starého nábytku- doplnnie policových zostáv do tried 1.stupňa a do ŠKD

-úprava školského dvora - vytvorenie nových kvetinových záhonov a výsadba stromov a kríkov

-zeteplenie strechy budovy

Obnova budovy sa realizovala z projektov, do ktorých sa škola zapojila, z vlastných zdrojov školy, z dotácií obce. Opravu by ešte potrebovala fasáda budovy a niektoré technické zariadenia v kuchyni a v kotolni. V budúcnosti bude tiež potrebné pristúpiť k obnove elektroinštalácií a rozvodov vody.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Prehľad v Prílohe 1.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavným cieľom je vytvoriť z našej školy modernú školu pracujúcu moderným spôsobom zodpovedajúcim potrebám súčasnej doby. V napĺňaní tohto cieľa sme pokračovali aj v tomto šk. roku a to nasledovne:

- i naďalej realizujeme vyučovanie s uplatňovaním moderných postupov - najmä s prvkami Vysoko efektívenho vyučovania

- pokračovai sme vo výčbe AJ s prispením nativespeakrov z jazykovej školy Your choice

- zapojili sme sa do ďalších projektov, čím sme získali prostriedky na modernizáciu vyučovacieho procesu

- realizovali sme niekoľko žiackych projektov, v rámci ktorých žiaci získali nové skúsenosti a zručnosti

- všetci členovia pedagogického zboru absolvovali rôzne druhy aktualizačného vzdelávania

- zapojili sme sa do programu eTwinning - medzinárodná spolupráca škôl a realizovali sme 2 medzinárodné projekty

- grant z programu Erasmus+, sme využili na financivanie ďalšieho vzdelávania učiteľov a modernizáciu vyučovania - účasť 2 učiteliek na vzdelávacom podujatí Inovačné vzdelávacie metódy v Aténach

- naplno sme využívali elektronické tlačivá - elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha, realizácia všetkých platieb elektronicky

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-vyučovanie v súlade so stretégiami a zameraním školy

-zavádzanie niekorých prvkov alterantívnych modelov vyučovania

-kvalifikovaný učiteľský zbor

-priateľská a podporujúca atmosféra v škole

-organizovanie zaujímavých a príťažlivých aktivít v rámci vyučovania

-pestrá mimoškolská činnosť

-spolupráca s rodičmi a verejnosťou

-ďalšie vzdelávanie učiteľov

-realizácia projektov

Oblasti, v ktorých má škola rezervy:

- zabezpečenie naplnenosti všetkých tried

- realizácia kompletnej rekonštrukcie budovy - nedostali sme celú sumu schválenú MŠVVaŠ na opravu v rámci havarijného stavu budovy

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Naša škola sa snaží o zabezpečenie vhodných psychohygienických podmienok na prácu pre našich žiakov i zamestnancov a to nasledovne:

- snažíme sa o vytváranie vyváženého rozvrhu tak, aby sa striedali predmety vyžadujúce veľké sústredenie s výchovnými predmetmi (HV, VV, TV...)

- rozvrh hodín tvoríme tak, aby žiaci nemali viac ako 6 hodín denne

- v rámci rozvrhu je po 2.vyučovacej hodine veľká prestávka (25min.) na relaxáciu a po 6. hodine je 30 min. prestávka na obed

- triedy sú veľké a svetlé - udžujeme ich čisté, upravené a pravidelne ich vetráme, v zimnom období sú primerane vykurované

- spoločné priestory (chodby) sú priestranné, svetlé, pomaľované svetlými farbami

Budova školy leží v príjemnom podhorskom prostredí, ktoré spĺňa všetky atribúty zdravého prostredia i školský areál je plný zelene - preto denný pobyt našich žiakov vonku je samozrejmosťou. Žiaci trávia vonku každú veľkú prestávku, minimálne 2 hodiny popoludní v rámci ŠKD ako i niektoré vyučovacie hodiny - najčastejšie telesná výchova, technika, bilógia, svet práce, výtvarná výchova...

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V tomto šk.roku pracovali 2 oddelenia Školského klubu detí -ŠKD. 1.oddelenie viedla vychovávateľka Jana Haršányová a 2.oddelenie vychovávateľka Veronika Banárová. V oboch oddeleniach boli zmiešané skupiny žiakov z ročníkov 1.-4. Činnosť ŠKD sa riadila Výchovným programom ŠKD, ročným plánom a bola realizovaná v nasledovných oblastiach: Telovýchovná a športová oblasť, Pracovno-technická oblasť, Spoločensko-vedná oblasť, Esteticko-výchovná oblasť, Prírodovedno-enviromentálna oblasť. K tradičným podujtia ŠKD patria: Ovocno-zeleninové párty, narodeninové oslavy, čitateľská súťaž, výtvarné súťaže, konkurz na moderátora, miniolymnpiáda, hádankárska súťaž...

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
AJ s lektorom 1.10  
AJ s lektorom 2.9  
AJ s lektorom 3.5  
Divadelný15 Mgr. Zuzana Dóková
Dramatický13 Mgr. Ľubica Tričáková
Kreatívny10 Mgr. Daniela Leváková
Matematický9 Mgr. Jana Klimová
Mažoretky20 PhDr. Mária Tremková
Mladý technik8 Mgr. Jana Chmurová, PhD.
Príprava na súťaže22 Mgr. Monika Vranová
Raketový10 Mgr. Petra Repová
Stolnotenisový9 Mgr. Ivana Ondrušová
Školský časopis12 Mgr. Petra Repová
Športový12 Jana Haršányová
Turistický15 Mgr. Jana Hornáčková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca vedenia školy a výboru RZ je intenzívna a veľmi dobrá.

Spolupráca školy s rodičmi sa realizovala nasledovnými spôsobmi:

-Stretnutia s rodičmi v rácmi schôdzok RZ- 1 x za rok - plenárne zasadnutie ZRPŠ

2 x za rok - spoločné triedne stretnutia

2 x za rok - konzultačné pohovory

-Spolupráca pri organizácii akcií pre deti - Orechová slávnosť, Vianočné tvorivé dielne, Karneval

-Rodičovské brigády - uskutočnili sa 1-

- náplňou boli búracie práce pred rekonštrukciou tried 1 stupňa na dolnej chodbe - odstraňovanie starých soklov, náterova omietok, búranie poškodených častí stien

RZ funguje ako občianske združenie "Rodičovské združenie Dolné Orešany", ktoré je tiež poberateľom 2% z dane a zo získaných financií podporuje aktivity školy a prispieva k zlepšeniu materiálneho zabezpečenia školy - v uplynulo šk.roku sme tieto financie poskytli MŠ na zakúpenie drevenej preliezky.

-Finančná podpora podujatí školy - príspevok na financovanie dopravy a vstupného žiakov pri exkurziách a výletoch

- zakúpenie kníh najlepším žiakom ku koncu šk. roka

- zakúpenie základných pomôcok pre budúcich prvákov

- úhrada nákladov na organizáciu Karnevalu

- čiastočná úhrada na realizáciu programu MDD

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

ZŠ s MŠ Dolné Orešany intenzívne spolupracuje s Obecným úradom Dolné Orešany a aktívne sa podieľa na verejnom a kultúrnom živote obce a to nasledovne :

- príprava programov na obecné podujatia - Posedenie pre seniorov, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočná akadémia, Deň matiek, Stavanie mája, ai.

- dobre sa ujala tradícia - Orechové slávnosti a založili sme novú tradíciu - organizovanie rozlúčky so školským rokom - Juniáles.

- pravidelné zájazdy pre rodičov a priteľov školy spojené s návštevou divadelného predstavenia

- skrášľovanie prostredia v okolí školy - natieranie plota okolo areálu školy a obecného ihriska, výroba záhradného nábytku, založenie nových okrasných záhonov a pod.

Záver

Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

V Dolných Orešanoch, 13. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4.9.2017

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty