Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
Telefón033/5582109 0948486801
E-mailriaditel.zsdoresany@gmail.com
WWW stránkaskoladoresany.edupage.org
ZriaďovateľObec Dolné Orešany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Mária Tremková0948486801riaditel.zsdoresany@gmail.com
ZRŠ pre ZŠMgr. Elena Taligová0335582109 
ZRŠ pre MŠMichaela Dobšovičová0948152059 

Rada školy

Rada školy sa v tomto šk. roku stretla na 4 zasadnutiach. Aktívne sa zaujímala o dianie v ZŠ i MŠ. Riaditeľka školy pravidelne informovala o realizovaných i plánovaných aktivitách, prebiehajúcich projektoch. Rada školy sa podrobnejšie zaoberala spôsobom financovania ZŠ i MŠ, správou z inšpekcie, priebehom DOD, možnosťami individuálneho vzdelávania a pod.


 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Lucia Jakubčíková
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Ondrušová
 Mgr. Erika Fuňáková
nepedagog. zamestnanciKatarína Mičeková
zástupcovia rodičovMgr. Zuzana Vavrová
 Tomáš Čmarada
 Jana Belicová
zástupca zriaďovateľaIng. Marián Hodulík
 Ing. Peter Gergel
 Ing. Miroslav Griflík
 Rudolf Holekši

Poradné orgány školy

MZ i PK realizovali po 4 zasadnutia za rok. Správy o činnosti sú prílohou tohto dokumentu.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
MZ pre 1.-4.r.Mgr. Jana Hornáčkovápredmety primárneho vzdelávaniaMgr. Elena Taligová, Mgr.Peter Žigo, Mgr. Adriána Barešíková Jana Haršányová, Bc. Alexandra Kočíšková
PK pre 5.-9.r.Mgr. Monika Vranovápredmety nižšieho stredného vzdelávania Mgr. Jana Klimová, Mgr. Katarína Ondrášiková, Mgr. Ivana Ondrušová, Mgr. Juraj Gonšor, Mgr. Katarína Rdavanská

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 108 1.stupeň: 49 2.stupeň: 59

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie: 1 trieda v každom ročníku.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov11121115181110912108
z toho ŠVVP1    31  5
z toho v ŠKD11121111     45

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov ( na šk. rok 2018/2019) k 30.6.2018: 17 / 6 dievčat

( 1 žiak- odložená šk.dochádzaka)

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 12 žiakov / 4 dievčatá


 9.roč.iný ročníkSpolu
Počet žiakov12012

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení31291   
prijatí11291   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBIODEJETVEVFGEOHVCHINVINFMNAVNVNEJ
1.1      1   1,17   
2.1      1   1   
3.1,36      1 1 1,18   
4.2      1,13 1,27 1,6   
5.1,891,221,83   2,391,28  1,672,22   
6.2,6422,73  2,272,641,18  1,361,91   
7.1,891,781,67  2,782,4411,11 1,332,56   
8.2,111,782,33  2,332,56 2 1,111,78   
9.2,171,422,75  2,672,92 1,58 1,52,92   

TriedaOBNPVPDAPrvRUJSJLSPRSPTechTSVTVVLAVYUVV
1.   1 1,151   1  1
2.   1,08 1,171   1  1
3. 11,18  1,271   1,091 1
4. 11,93  1,671   1,071,6 1
5.     2,281 11,06   1
6.2,18    2,551 11,09   1
7.2,33    2,441 11   1
8.2,33   1,332,331111  1 
9.2   1,582,171  1  1,08 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.131201
2.121200
3.111100
4.151500
5.181800
6.111010
7.9900
8.9900
9.121200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.1394678,8394678,8300,00
2.1262452,0062452,0000,00
3.1174367,5574367,5500,00
4.15102968,60102968,6000,00
5.18139577,50138376,83120,67
6.1174667,8274667,8200,00
7.986095,5686095,5600,00
8.9967112,44967112,4400,00
9.12119999,92119999,9200,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Úspešnosť v rámci SR v %Najlepšie výsledky
T5 SJL1868,0062,8Martin Gondek
T5 MAT1876,964,7Magdaléna Vavrová
     
T9 SJL1267,363,0Šimon Jakubčík, Marek Dobšovič
T9 MAT1266,355,9Ivan Pavelka

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

ZŠ s MŠ Dolné Orešany pracuje podľa ˇInovovanéhoˇškolského vzdelávacieho programu platného od roku 2015/2016, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho rpogramu.

Rozširujúce hodiny

V rámci tvorby Inovovaného školského vzdelávacieho programu sme disponibilné hodiny použili na doplnenie predpísaných hodín v Štátnom vzdelávacom programe podľa tabuľky nasledovne:

TriedaPredmetPočet hodín týždenne v ŠVPPočet hodín týždenne v ŠkVP
1.AJ02
2.AJ02
 M45
3.P12
 SJL78
4.M45
5.M45
 VV12
 AJ34
6.AJ34
 M45
 DEJ12
 BIO12
7.M45
 F12
 NJ02
8.M45
 AJ35
9.AJ35
 F12
 DEJ23
 BIO12

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka1131
Bežných tried8954
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu91085
    
ŠKD248 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP84
DPP50
Znížený úväzok20
ZPS00
Na dohodu20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01111
vychovávateľov022
asistentov učiteľa000
    
spolu01313

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.triedaTelesná výchova 2
6.triedaDejepis2
 Telesná výchova 2
7.triedaDejepis1
 Telesná výchova 2
8.triedaDejepis1
 Ruský jazyk1
 Telesná výchova 2
9.triedaDejepis2
 Telesná výchova 2
 Ruský jazyk1
3.triedaMatematika4
 Prírodoveda2
 Vlastiveda2
 Výtvarná výchova2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia10
2.atestácia00
štúdium školského manažmentu02
špecializačné inovačné štúdium110
špecializačné kvalifikačné00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažereprezentovali školuumiestnili sa
Vitajte v našom regióneJakubčík Š., Holekši R., Magdolenová T., Bendiková V.účasť v celoslovenskom kole
Môj produkt pre regiónBelicová K., Dobšovič M.účasť v celoslovenskom kole
Športové dni KalokagatiaJakubčík Š., Belica J., Moravčík M., Mondeková J., Šaradín D., Griflíková I. 
Florbal chlapciČechovič N., Michálek S., Skýva L., Moravčík Š., Šardín D., Dobšovič I., Moravčík M., Zigo S., Jakubčík Š., Vavro L. 
Futbal chlapciČechovič N., Michálek S., Skýva L., Moravčík Š., Šardín D., Dobšovič I., Moravčík M.,Kvasničák F., Jakubčík Š., Vavro L. 
Futbal dievčatáBezručková J., Mondeková J., Magdolenová N., Belicová J., Magdolenová T., Belicová K., Mondeková J., Švončinárová L.5.miesto v okresnom kole
Florbal dievčatáBezručková J., Mondeková J., Magdolenová N., Belicová J., Magdolenová T., Belicová K., Mondeková J., Švončinárová L.2.miesto v okresnom kole
McDonald cupPartel L., Dúbravec D., Gondek D., Holekši P., Šulecová A., Babinec D., Ružarovský, Geschwndtnerová N., Jarošová S., Banár R. 
Atletika- okresBezručková L., Mondeková J., Belicová J., Magdolenová T., Belicová K., Čechovič N., Dobšovič P., Moravčík Š., Moravčík M., Michálek S., Jakubčík Š.Jakubčík Š.- 5.miesto
Stolnotenisový turnajBelica J., Jakubčík Š., Vavro L., Michálek S.3.miesto v obvodnom kole
Výtvarné súťaže KalokagatiaJakubčík Š., Švončinárová L., Belica J., Magdolenová T., Bendiková V., Gergelová E., Zigo S., Griflíková I., Lantajová E., Vavro L. 
Vianočné a veľkonoční aranžovanieMagdolenová T., Dobrotková S.Magdolenová T.-2.miesto
IQ olympiádaGergelová E., Dobšovič M. 
Geografická olympiádaDobšovič I., Vavro L., Jakubčík Š., Holkeší R., Holekši M., Jurásková V., Čechivič N., Šaradin D.Dobšovič I. - 1.miesto v okresnom kole + 1.miesto v krajskom kole
Dejepisná olympiádaDobšovič M., Holekši R., Gergelová E.Dobšovič I. - 5.miesto v okresnom kole
PytagoriádaJurásková V., Dobšovič I., Dobšovič D. 
Olympiáda zo SJGergelová E.6.miesto v okresnom kole
Olympiáda v AJKrupanský SS.12.miesto v obvodnom kole
Hollého pamätníkVavro L., Dobšovič D., Wink L., Vavrová M. 
Šaliansky MaťkoVarga P. Popovičová B. 
Putujeme za ľudovou piesňouDobšovič D., Hladký J., Jakubčík A.čestný titul za vystúpenie s koncovkami
Slávik SlovenskaZigová V., Čmaradová A. 
Ja základy podnikaniaVavrová M., Augustín M., Gondek M., Holekši M., Rábara P., Mondeková J., Gergelová T., Bezručková J., Jurásková V. 
ZOOlympiádaPastva M., Frohlichová O., Zuzčáková N., Jurásková V., Bezručková L., Holekši M., Baranyovszká K.Pastva M. + Frohlichová O.- 4. miesto, Zuzčáková N.- 2.miesto v celoslovenskom kole
Les ukrytý v knihevšetci žiaci školymimoradna cena za najkomplexnejšie dielo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Kultúrne programy, ktpré pripravili žiaci:

-Porgram pre seniorov, Orechová slávnosť, Vianočný program, Stavanie mája, Deň matiek, Deň otcov

Kultúrne podujatia a besedy pre žiakov:

-Divadlo v AJ, Divadlo Clipperton, Lampiónový sprievod, Výchovný koncert- Trinásta komnata, Besedy o prevencii patologických javov, beseda so spisovateľkou, Besedy so psychologičkou, Beseda s policajtom, Beseda so zamestnankyňou vojenského archívu

Exkurzie a výlety:

- 2. stupeň- Lyžiarsky výcvikový kurz - Orava

- 1.+ 2.stupeň - koncoročný výlet - Nitra

- 2.stupeň - exkurzie: Budapešť, Londýn

Celoškolské projekty a akcie:

- jesenná a jarná brigáda

1.Športové

- Deň športu o pohár riaditeľa školy, Účelové cvičenie na jeseň a na jar, Vianočný turnaj, Futbalový turnaj otcovia proti deťom

2. Kultúrne

- Mikuláš v škole, Deň úsmevu

3.Vzdelávacie

- Vianočný kvíz, Kvíz k mesiacu knihy, Projektový deň - Mária Terézia, Čítanie na pokračovanie, Deň Zeme, Deň mlieka, Deň manželstva, Jazyková olympiáda, Európsky deň jazykov, Deň techniky

4. Tvorivé a zábavné

- Tvorivé vianočné dielne, Veľkonočné a vianočné aranžovanie, Karneval, Valentínska pošta, Farebný týždeň, MDD - športovo-zábavné dopoludnie s opekačkou

Iné:

- Deň otvorených dverí pre rodičov a širokú verejnosť

- Zápis žiakov do 1.ročníka

- Testovanie 5 - pre žiakov 5.ročníka

-Testovanie 9 - pre žiakov 9.ročníka

Už štvrtý rok sme realizovali výčbu AJ v spolupráci s jazykovou školou Your choice v Trnave - hodina s nativespeakrom - 1xmesačne v každej triede + krúžok pre záujemcov.

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Názov projektuRealizátoriOrganizátorVedúci projektuPrínos
     
Zber papieražiaci ZŠ i MŠškolaškolníktoaletný papier pre školu
Ja podnikanie v cestovnom ruchuziaci 8. a 9.r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováfinančné zručnosti, publicita školy
Tvorivé dielne-žiaci a rodičiaTSSKPhDr. Mária Tremková, Alexandra Mončekovávýtvarný materiál
Vedomostný ostrovžiaci 1. aj 2.stupňaNadácia VW SlovenskoMgr. Katarína Radvanskávedomostný ostrov s náučnymi hrami
EkoalarmVšetci žiaciNadácia EkopolisMgr. Katarína Radvanskázvýšenie povedomia o triedení odpadu
Mladý technikžiaci 2.stupňaVolkswagen SlovakiaMgr. Katarína Radvanská1000€ na technické pomôcky
Vitajte v našom regiónežiaci 8. a 9. r.Ja SlovenskoMgr. Monika Vranováprestíž školy v rámci regiónu
     
10 naj Slovenskažiaci 4.r.etwinningPhDr. Mária Tremkovávytvorenie kontaktov so školami v zahraničí
Deň pozdravovžiaci 6.r.eTwinningMgr. Ivana Ondrušovávytvorenie nových kontaktov so zahraničnými partnermi
Erasmus +pedagógovia školyifom PalermoPhDr. Mária Tremkovánové metódy práce na vyučovaní

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2.10.2017 - 11.10.2017

Druh inšpekcie: komplxná

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie vyhodnotila jednotlivé oblasti nasledovne:

* veľmi dobrá úroveň-

- dokumentácia školy- Školský vzdelávací program s prierezovými témami, bežná školská dokumentácia-triedne knihy, triedne výkazy... dokumentácia integrovaných žiakov, dokumentácia komisionálnych skúšok a externých žiakov, plány činnosti školy i metodických orgánov, zápisnice, plán kontinuálneho vzdelávania, tematické plány, hospitačné záznamy...

- personálne obsadenie školy

- priestorové podmienky školy

- zapojenosť žiakov do mimoškolskej činnosti

- realizácia projektov

* dobrá -

- vnútorný systém kontroly

- vybavenosť školy pomôckami a ikt technikou

- rozvíjanie poznávacích kompetencií

- využívanie učebných textov

* priemerná-

- úroveň niektorých vyučovacích hodín z dôvodu nevyžívania všetkých možných metód a foriem

- formulovanie cieľov vyučovania

- rozvíjanie komunikačných kompetencií

- rozvíjanie pracovných návykov žiakov

* nevyhovujúca -

- úroveň vyučovania TV z dôvodu absencie telocvične i atletického ihriska

+ kľúčové pozitívne stránky školy- dobré prostredie, dobré vybavenie, personálne obsadenie, služby školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie - rozvíjanie niktorých kompetencií žiakov, využívanie techniky, formulovanie cieľov

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola je umiestnená v centre obce a disponuje okrem hlavnej budovy i školským dvorom, priestrannými trávnatými plochami vhodnými na hry, viacúčelovým ihriskom s umelou trávou.

V budove školy sa nachádza učebňa pre každú triedu,interaktívna učebňa s tabletmi, počítačová učebňa, jazyková učebňa (slúžiaca aj ako knižnica), malá gymnastická telocvičňa a niekoľko kabinetov s pomôckami.

Školská budova bola postavená v roku 1961 a vplyv času sa prejavuje v opotrebovaní a nefunkčnosti niektorých jej častí. V minulých rokoch boli vymenené okná a realizovaná rekonštrukcia dievčenských sociálnych zariadení. V šk.roku 2017/2018 bola realizované nasledovné úpravy:

-obnova časti fasády budový školy (predná časť)

-vysušenie muriva jedálne + vylíčenie

--premaľovanie niektorých tried

-náter niektorých vykurovacích telies v triedach

-obnova náteru na chodbách (sokle)

-obnova zariadenia počítačovej učebne - výmena niektorých počítačov

-obnovenie zariadenia knižnice - nová vstavaná skriňa

-výmena časti starého nábytku- doplnnie policových zostáv do tried 1.stupňa a do ŠKD

-úprava školského dvora - vytvorenie nových kvetinových záhonov a výsadba stromov a kríkov

-vybudovanie nového športovo-rekreačného kútika s lanovou pyramídou

-zeteplenie časti jedálne

Obnova budovy sa realizovala z projektov, do ktorých sa škola zapojila, z vlastných zdrojov školy, z dotácií obce. Opravu by ešte potreboval zvyšok fasády budovy a niektoré technické zariadenia v kuchyni a v kotolni. V budúcnosti bude tiež potrebné pristúpiť k obnove elektroinštalácií a rozvodov vody.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Prehľad v Prílohe 1.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-vyučovanie v súlade so stretégiami a zameraním školy

-zavádzanie niekorých prvkov alterantívnych modelov vyučovania

-kvalifikovaný učiteľský zbor

-priateľská a podporujúca atmosféra v škole

-organizovanie zaujímavých a príťažlivých aktivít v rámci vyučovania

-pestrá mimoškolská činnosť

-spolupráca s rodičmi a verejnosťou

-ďalšie vzdelávanie učiteľov

-realizácia projektov

Oblasti, v ktorých má škola rezervy:

- zabezpečenie naplnenosti všetkých tried

- kvalita vyučovanie v niektorých predmetoch - najmä TV - absencia telocvične a vybavených športovísk

- realizácia kompletnej rekonštrukcie budovy - nedostali sme celú sumu schválenú MŠVVaŠ na opravu v rámci havarijného stavu budovy

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Naša škola sa snaží o zabezpečenie vhodných psychohygienických podmienok na prácu pre našich žiakov i zamestnancov a to nasledovne:

- snažíme sa o vytváranie vyváženého rozvrhu tak, aby sa striedali predmety vyžadujúce veľké sústredenie s výchovnými predmetmi (HV, VV, TV...)

- rozvrh hodín tvoríme tak, aby žiaci nemali viac ako 6 hodín denne

- v rámci rozvrhu je po 2.vyučovacej hodine veľká prestávka (25min.) na relaxáciu a po 6. hodine je 30 min. prestávka na obed

- triedy sú veľké a svetlé - udžujeme ich čisté, upravené a pravidelne ich vetráme, v zimnom období sú primerane vykurované

- spoločné priestory (chodby) sú priestranné, svetlé, pomaľované svetlými farbami

Budova školy leží v príjemnom podhorskom prostredí, ktoré spĺňa všetky atribúty zdravého prostredia i školský areál je plný zelene - preto denný pobyt našich žiakov vonku je samozrejmosťou. Žiaci trávia vonku každú veľkú prestávku, minimálne 2 hodiny popoludní v rámci ŠKD ako i niektoré vyučovacie hodiny - najčastejšie telesná výchova, technika, bilógia, svet práce, výtvarná výchova...

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V tomto šk.roku pracovali 2 oddelenia Školského klubu detí -ŠKD. 1.oddelenie viedla vychovávateľka Jana Haršányová a 2.oddelenie vychovávateľka Bc. Alexandra Kočíšková. V oboch oddeleniach boli zmiešané skupiny žiakov z ročníkov 1.-4. Činnosť ŠKD sa riadila Výchovným programom ŠKD, ročným plánom a bola realizovaná v nasledovných oblastiach: Telovýchovná a športová oblasť, Pracovno-technická oblasť, Spoločensko-vedná oblasť, Esteticko-výchovná oblasť, Prírodovedno-enviromentálna oblasť. K tradičným podujtia ŠKD patria: Ovocno-zeleninové párty, narodeninové oslavy, čitateľská súťaž, výtvarné súťaže, konkurz na moderátora, miniolymnpiáda, hádankárska súťaž...

V tomto roku pracovalo v škole viacero záujmových útvarov:

Záujmový útvarVedúci
Angličtina s lektoromlektorr s Yourchoice
Hudobný- flautaMgr. Juraj Gonšor
LiterárnyMgr. Katarína Ondrášiková
Kreatívny Mgr. Elena Taligová
Mažoretky PhDr. Mária Tremková
MatematickýMgr. Jana Klimová
Ochrancov prírodyMgr. Katarína Radvanská
Podnikanie v cestovnom ruchuMgr. Monika Vranová
Príprava na súťažeMgr. Monika Vranová
SlolnotenisovýMgr. Ivana Ondrušová
ŠikovníčekBc. Alexandra Kočíšková
ŠportovýMgr. Jana Hornáčková
UmeleckýMgr. Adriána Berešíková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca vedenia školy a výboru RZ je intenzívna a veľmi dobrá.

Spolupráca školy s rodičmi sa realizovala nasledovnými spôsobmi:

-Stretnutia s rodičmi v rácmi schôdzok RZ- 1 x za rok - plenárne zasadnutie ZRPŠ

2 x za rok - spoločné triedne stretnutia

2 x za rok - konzultačné pohovory

-Spolupráca pri organizácii akcií pre deti - Orechová slávnosť, Vianočné tvorivé dielne, Karneval, Tvorivé dielne

-Rodičovské brigády - uskutočnili sa 1-

- náplňou bola vytvorenie podkladu pod lanovú pyramídu a doplnenie zelene v okolí školy- nové záhony

RZ funguje ako občianske združenie "Rodičovské združenie Dolné Orešany", ktoré je tiež poberateľom 2% z dane a zo získaných financií podporuje aktivity školy a prispieva k zlepšeniu materiálneho zabezpečenia školy - v uplynulo šk.roku sme tieto financie poskytli MŠ na zakúpenie drevenej preliezky.

-Finančná podpora podujatí školy - príspevok na financovanie dopravy a vstupného žiakov pri exkurziách a výletoch

- zakúpenie kníh najlepším žiakom ku koncu šk. roka

- zakúpenie základných pomôcok pre budúcich prvákov

- úhrada nákladov na organizáciu Karnevalu

- čiastočná úhrada na realizáciu programu MDD

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Zloženie výboru RZPredseda: Alexandra Mončeková
Meno členaZastupuje triedu
Jana Vrzalová1.
Mária Cmerová2.
Bibiana Ružarovská3.
Milena Balcová4.
Stanislava Jurásková5.
Jana Belicová6.
Renáta Griflíkoví7.
Alexandra Mončeková8.
Darina Šaštinská9.

  Spolupráca so Rodičovským združením (RZ)

          Riaditeľ ZŠ i celý pedagogický zbor úzko spolupracuje so RZ a to pri riešení otázok týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu i chodu školy ako takej. Výbor RZ tvoria zástupcovia rodičov za jednotlivé ročníky, schádza sa podľa potreby a má vlastný program. Na svoje schôdzky prizýva i pedagog. zamestnancov školy.

       Stretnutia RZ budú v tomto šk. roku nasledovne:

·         september – celoškolské plenárne zasadnutie RZ+ spoločné triedne schôdzky

·         november, apríl – konzultačné stretnutia s rodičmi

·         január, jún – spoločné vyhodnocovacie stretnutia po triedach

Prezenčné listiny a program plenárnych zasadnutí vedie predseda výboru RZ . 

Prezenčné listiny a program triednych schôdzok vedú triedne učiteľky.

        Vedenie školy bude spolupracovať s výborom RZ tiež pri organizovaní niektorých školských podujatí – karneval, MDD, brigády na úpravu školy....

 

  Spolupráca s inými inštitúciami

          Pri plnení vytýčených úloh bude škola  úzko spolupracovať s miestnymi subjektmi a organizáciami – OcÚ Dolné Orešany, seniori, športovci atď. – a to pri:

-          organizovaní celoškolských akcií a osláv

-          podujatiach organizovaných uvedenými subjektmi

-          hľadaní možností na zlepšenie a zmodernizovanie technického vybavenia ZŠ a MŠ

-          propagácii výsledkov a úspechov žiakov ZŠ i MŠ 

Termín: úlohy trvalé                                             Zodpovední: vedenie školy

           Pri svojej práci budú triedni učitelia úzko spolupracovať s CPPPaP v Trnave – psycholog. diagnostika, testy zrelosti,  začleňovanie žiakov so špecifickými potrebami a pod.  

           Termín: úloha trvalá                                           Zodpovední: vých. poradca, triedni učitelia 

Záver

Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

V Dolných Orešanoch, 17. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3.9.2018

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty