• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Adresa školyDolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  Telefón033/5582109 0948486801
  E-mailriaditel@skoladoresany.sk
  WWW stránkahttps://skoladoresany.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľPhDr. Mária Tremková  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 241

  Počet tried: 12

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov222021231916141517167
  z toho v ŠKD1216164     48

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaAJBIODEJETVEVFGEOHAJHVCHINVINFMNAVNV
  5.1,81,732,13   2,13 1  1,131,73  
  6.1,671,832,67  22,67 1,33  1,172,33  
  7.2,172,51,85  2,672,75 1,672,17 1,422,5  
  8.2,422,171,33  2,52,83 1,252,67 1,252,92  
  9.2,132,672,87  2,732,67  2,87  3,2  
  MŠ1.               
  1.r. 2022_23               
  MŠ2.               
  1.               
  2.            1,17  
  3.1,39           1,44  
  4.1,4           1,35  

  TriedaNEJOBNPVPDAPrvRUJSJLSPRSPTechTSVTVVLAVYUVV
  5.      2,071 11   1
  6. 1,83    2,171 11   1
  7. 2,75    21 11,08   1
  8. 2,5    2,251 11,08   1
  9.2,252,07    2,731 1,41,07   1
  MŠ1.               
  1.r. 2022_23               
  MŠ2.               
  1.       1       
  2.    1,28 1,391       
  3.   1,33  1,671    1,17  
  4.   1,35  1,351    1,25  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  5.171602
  6.151303
  7.141302
  8.141311
  9.171502
  MŠ1.260026
  1.r. 2022_23230023
  MŠ2.250025
  1.212103
  2.202001
  3.191901
  4.212100

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  GEO-DEJ krúžok17 Mgr. Monika Fusatá
  Hudobno-tanečný krúžok18 Mgr. Alena Urbanová
  Hudobný krúžok13 Mgr. Juraj Gonšor
  Chemický krúžok14 Mgr. Katarína Radvanská
  Kreatívny17 Mgr. Ivana Ondrušová
  Literárno-dramatický krúžok18 Mgr. Zuzana Dóková
  MAT- T910 Mgr. Jana Klimová
  Osmijankov klub7 Mgr. Miriam Cádrová
  Prírodovedný krúžok10 Mgr. Katarína Radvanská
  Spoločenské hry32 Mgr. Lucia Bališová
  ŠKD 1.23 Jana Haršányová
  ŠKD 2.23 Mgr. Renáta Griflíková
  Školský časopis16 Mgr. Katarína Ondrášiková
  Športový krúžok19 Mgr. Monika Fusatá
  Triednická hodina 1.21 Mgr. Zuzana Dóková
  Triednická hodina 2.20 Mgr. Alena Urbanová
  Triednická hodina 4.21 Mgr. Lucia Bališová
  Triednická hodina 5.17 Mgr. Monika Fusatá
  Triednická hodina 6.15 Mgr. Jana Klimová
  Triednická hodina 7.14 Mgr. Katarína Ondrášiková
  Triednická hodina 8.14 Mgr. Katarína Radvanská
  Triednická hodina 9.17 Mgr. Juraj Gonšor

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Mária Tremková

  V Dolných Orešanoch, 1. júla 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje