• Režim dňa

     • Orientačný denný poriadok

     •  

       

      6.30 OTVORENIE MŠ

       

      6.30 – 8.15 HRY A HROVÉ ČINNOSTI

      8.15 – 8.45 POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA

      8.45- 9.15 HYGIENA, DESIATA

       

       

      • schádzanie detí
      • hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené)
      • ranný kruh
      • plánovanie/navrhovanie aktivít
      • individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
      • edukačné aktivity
      • individuálne jazykové chvíľky
      • rozhovory, diskusie atď.
      • pohybové a relaxačné cvičenia
      • činnosti zabezpečujúce životosprávu  (osobná hygiena)
      • desiata

      9.15 – 10.00 EDUKAČNÉ AKTIVITY

      10.00 – 11.00 POBYT VONKU

      11.15 – 12.00 HYGIENA, OBED

      12.00 – 14.00 ODPOČINOK

      • edukačné aktivity
      • výtvarné, hudobné, pohybové, grafomotorické, matematické, jazykové, literárne, informačné, dramatické, pracovné, enviromentálne atď., aktivity realizované formou hry (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP)
      • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.)
      • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
      • obed
      • odpočinok

      14.00 – 14.30 HYGIENA, OLOVRANT

      14.30 – 16.30 HRY A HROVÉ ČINNOSTI

      • pohybové a relaxačné cvičenia
      • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
      • olovrant
      • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené)
      • individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
      • edukačné aktivity; individuálne jazykové chvíľky
      • hodnotenie dňa

      16.30 – KONIEC PREVÁDZKY MŠ

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje