• Školský vzdelávací program

     • ŠVP - Poznávame svet

     • V šk. roku 2016/2017 bude materská škola pracovať podľa inovovaného vzdelávacieho programu:    Poznávame svet.

      Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie poskytuje základy spôsobilosti vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

      Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole:

      • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými
      • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie
      • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
      • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
      • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie
      • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania
      • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí
      • identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb
      • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti
      • získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí

       

      Názov

      Školský vzdelávací program Poznávam svet

      Stupeň vzdelania

      ISCED 0

      Dĺžka štúdia

      3 roky – l rok pred nadväzujúcim stupňom vzdelávania ISCED 1

      Vyučovací jazyk

      Slovenský

      Študijná forma

      Denná

      Druh školy

      Štátna

      Zriaďovateľ

      Obec Dolné Orešany

      Adresa

      Dolné Orešany č. 210, 919 02

      Kontakt

      tel. 033/5582101

      Názov školy

      Základná škola s materskou školou Dolné Orešany

      Adresa

      Dolné Orešany č. 209, 919 02

      IČO

      378 36 480

      Riaditeľ školy

      PhDr. Mária Tremková

      Predkladateľ

      Michaela Dobšovičová – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

      Koordinátor

      Mgr. Erika Fuňáková

      Ďalšie kontakty

      tel.: 0948 152 059, skoladoresany.edupage.org msdolneoresany@centrrum.sk

      Rok a miesto vydania

      ZŠ s MŠ Dolné Orešany 209, 2016

      Platnosť dokumentu

      1. september 2016

      Novelizácia dokumentu

       

       

      Kompletný nový školský vzdelávací program materskej školy nájdete tu:           Skolsky_vzdelavaci_program_podla_isvp.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje