• História školy

     • od jej vzniku....

     •      Prvá zmienka o škole v našej  obci je z roku 1543, kde sa spomína učiteľka Anna. Ďalšie zmienky o škole  sú z rokov 1615 a 1695.

          Budova starej školy, ktorá sa stavala v  roku 1796 mala dve miestnosti ( 3 x 2 m), v jednej bola trieda a v druhej byt pre učiteľa. Trieda bola nevyhovujúca a žiaci sa učili postojačky. Po sťažnosti miestneho farára župnému školskému inšpektorátu do Bratislavy, bolo nariadené uvolniť pre vyučovanie jednu miestnosť v obecnom dome.

               Z učiteľov, ktorí pôsobili v tomto období sa spomínajú Ján Renda a  Jozef Janda, ktorý pôsobil v obci 33 rokov.

               Výraznejšie zlepšenie nastalo až v roku 1868, kedy gróf Ján Pálfy, patrón školy, dal školu – triedu prestavať a rozšíriť. 

      Druhá trieda pribudla v roku 1893 a bola umiestnená v obecnom dome, postupne  vznikli aj  ďalšie triedy ( využili sa na to priestory bývalej obecnej maštale, kováčskej a kolárskej dielne).

             Dobová zmienka v životopise  rodáka z obce približuje, že ľudová škola mala na prelome 19. a 20. storočia 6 tried s vyučovacím  jazykom maďarským, ale učiteľ sám po maďarsky nevedel...

               V rokoch 1925 a 1926 došlo v škole k ďalším úpravám a prestavbe. V roku 1932 bola pre školu prenajatá nová miestnosť.

      V tridsiatych rokoch pôsobilo v škole viacero učiteľov, boli to napríklad František Minárik, Rudolf Parajka, Markéta Bednárková, Mária Lojdlová, Anna Pažítková, Ľudovít Müller, Ján Greguš, Vavrinec Dujnič a ďalší.

               Počas II. svetovej vojny sa výučba prispôsobila vojnovým podmienkam, v roku 1943 nastúpil na miesto učiteľa Ján Ralbovský.

               Po vojne sa začalo v obci riadne vyučovať 12. mája 1945, riaditeľom školy sa stal František Mallo. Škola mala 6 tried. V tomto roku bolo založené aj Združenie rodičov a priateľov školy (30.9. 1945).  

             V roku 1948 bola „ľudová škola“ premenovaná v zmysle nového zákona na „Národnú školu.“ Začiatkom päťdesiatych rokoch mala škola 5 tried, za zmienku stojí to, že  v piatich  triedach  v roku 1953/1954 bolo spolu 142 žiakov, ( 4.a 5. ročník bol spojený ) . Od školského roku 1957/1958 sa stala škola plnoorganizovanou, mala 8 tried. Riaditeľom školy sa stal Ján Ralbovský, ktorý  bol na jej čele až do roku 1968/1969.

      Rok 1961 sa stal veľmi významným medzníkom v histórii školy, nakoľko bola daná do užívania nová budova základnej školy . Slávnostné otvorenie prebehlo 24.9. 1961. 

               V školskom roku 1969/1970 sa stal riaditeľom Tibor Praštík, ktorý pôsobil v tejto funkcii do roku 1982.

               Za povšimnutie stojí mimo iné aj vznik detského folklórneho súboru „ORIEŠOK“  pri základnej škole v roku 1974, ktorý pôsobil  do roku 2004/2005 a za tú dobu dosiahol celý rad významných úspechov a ocenení.

      Od roku 1983 do roku 1990 bola riaditeľkou školy Agnesa Peťková . Od roku 1990 do roku 2001 pôsobila ako riaditeľka školy Elena Bartošová .

               Vznik samostatného štátu v roku  1993 priniesol aj celý rad zmien pre školstvo aj našu školu.  K najvýznamnejším zmenám patrí zriadenie Základnej školy v Dolných Orešanoch ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  dňa  1. januára 2002 a spojenie základnej školy s materskou školou a vznik Základnej školy s materskou školou Dolné Orešany -  dodatkom k zriaďovacej listine základnej školy zo dňa 1.7. 2002.

            Od roku 2002 do roku 2007 pôsobil ako riaditeľ školy Tibor Majeský.  Na začiatku  školského roka 2007/2008 bol na základe výberového konania menovaný riaditeľom školy Svatopluk Škápík. V roku 2012 bola vymenovaná na post riaditeľky školy PhDr. Mária Tremková.

       

               Materská škola v našej obci bola zriadená 1. decembra 1952 v budove národnej školy. V roku 1964 vznikla druhá trieda s celodennou prevádzkou a stravovaním. 

      V roku 1979 sa začalo s výstavbou novej  budovy  pre materskú škôlku, nové priestory boli dané do užívania v roku 1982 .

      1. apríla 2002 bola zriadená materská škola v našej obci bez právnej subjektivity

      a 1.7. 2002 spojením so základnou školou vznikol už spomínaný nový subjekt   - ZŠ s MŠ Dolné Orešany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Orešany.

       

           Po roku 2000 prechádzala najmä základná škola zložitým obdobím spojeným s malým počtom žiakov a následným nedostatkom finančných prostriedkov pre činnosť a rozvoj školy. Obec, Rada školy, Združenie rodičov a vedenie školy vyvíjali maximálne úsilie o zachovanie plnoorganizovanej školy v našej obci a preklenutie tohto zložitého obdobia.

           Oslavy 50. výročia školy v roku 2011 prebehli dôstojne s konštatovaním, že škola v Dolných Otrešanoch je stále školou plnoorganizovanou a poskytuje plnohodnotné vzdelávanie, k spokojnosti žiakov, rodičov aj učiteľov.

           V posledných rokoch bolo hlavnou prioritou vytvoriť z našej školy modernú školu odpovedajúcu na potreby súčasnej doby ... a tak sme sa popri postupnej rekonštrukcii budovy ( okná, triedy, sociálne zariadenia, strecha...) sústredili najmä na vylepšenie vybavenia modernými technológiami a premenu filozofie školy.

      V školskom roku 2016/2017 si pripomíname 55. výročie otvorenia našej školy. Naša škola v tomto roku prekročila po viacerých rokoch hranicu 100 žiakov, čo ju síce nezaradilo k veľkým školám, no v ničom za nimi nezaostáva - budova prešla čiastočnou rekonštrukciou, triedy sú zariadené moderným nábytkom a viaceré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, disponujeme počítačovou, tabletovou i jazykovou učebňou. Vo vyučovaní využívame moderné vyučovacie metódy a metódy z alternatívnych modelov vyučovania. Informačné technológie využívame vo všetkých oblastiach školského života- používame elektronickú žiacku knižku i elektronickú triednu knihu.

      Napriek tejto modernizácii nezabúdame na svoje tradície a viaceré z nich stále udržiavame. V ďalších rokoch sa chceme sústrediť najmä na udržiavanie jedinečnej a neopakovateľbnej rodinnej atmosféry našej školy.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje