• Vnútorný poriadok ŠKD

     • §

     • 1. Riadenie a organizácia ŠKD

      • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
      • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.
      • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
      • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

       

      2. Prevádzka ŠKD

      • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja  a štátnych sviatkov denne do 16. 40 h.
      • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku v ŠKD.

       

      3. Zaraďovanie žiakov

      • Žiaci sa  do ŠKD  zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky  podanej zákonným zástupcom.
      • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci 1. stupňa na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

       

      4. Dochádzka žiakov

      • Žiakov 1.- 4. roč. odovzdáva vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú hodinu v triede.
      • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
      • Žiak nemôže svojvoľne odísť zo ŠKD, uvoľnený bude na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

       

      5. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

      • Za bezpečnosť žiakov počas pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
      • Počas konania popoludňajšieho vyučovania - nepovinných predmetov  a záujmových    krúžkov  vyučujúci preberá  deti do svojej zodpovednosti. 
      • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
      • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
      • Správanie žiaka v ŠKD sa riadi školským poriadkom pre žiakov.

       

      6. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

      • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený VZN obce a hradí sa mesačne na žiaka.
      • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
      • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
      • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD  a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka  z ŠKD.

       

       

      Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda platnosť od  01.09.2009

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje