• Profil MŠ

     • Profil MŠ

     • Zameranie práce materskej školy a hlavné úlohy 

      Materská škola je súčasťou subjektu Základná škola s materskou školou Dolné Orešany a je so základnou školou prepojená jedálňou. Je umiestnená v strede obce, mimo hlavnej cesty, pozemok MŠ pokrýva z veľkej časti trávnatá plocha, priestranný školský dvor vhodný na rekreačnú a športovú činnosť detí, materská škola má od roku 2008 tiež k dispozícií viacúčelové ihrisko s umelou trávou. 

      Materskú školu navštevujú prevažne deti z Dolných Orešian vo veku od 3 do 6 rokov.

      Pedagogický zbor tvorí zástupca riaditeľa pre MŠ a učitelia. Pedagógovia sú plne kvalifikovaní a dostatočne odborne pripravení na zvládnutie súčasných požiadaviek na výchovu a vzdelávanie detí. Ďalšie vzdelávanie učiteľov je potrebné orientovať najmä na využívanie IKT a počítačovú gramotnosť v práci a príprave učiteľov, moderné metódy, prístupy a trendy vo vzdelávaní detí. Potrebné je upevniť a zvýšiť ich právne vedomie, orientovať sa viac na tímovú prácu.

      Naša materská škola má dlhodobú a dobrú spoluprácu so základnou školou. Spoločne si plánujeme a realizujeme vzájomné návštevy a kultúrne podujatia. Rodičom i starým rodičom ponúkame tradičné i netradičné aktivity, ktoré môžu spolu s deťmi prežiť. K tradičným aktivitám patrí: Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi. K netradičným aktivitám zaraďujeme: rôzne triedne projekty a tvorivé dielne. Formou krúžkovej činnosti uskutočňujeme aj oboznamovanie sa s cudzím jazykom – anglickým s profesionálnymi lektormi z jazykovej školy.

      V zmysle koncepcie rozvoja školy sa systematicky snažíme modernizovať a dopĺňať vybavenie tried, učebných pomôcok a školského materiálu. Vďaka spolupráci s obcou sa podarilo realizovať niekoľko zmien-  výmena nábytku v oboch triedach, lehátka v spálňach, skrinky v šatniach, rekonštrukcia sociálnych zariadení a umyvární v oboch triedach. V roku 2016 bola materská škola kompletne zateplená a má novú fasádu.

      Aby sa deti aj pedagógovia v materskej škole cítili čo najpríjemnejšie vytvárame materskú školu rodinného typu. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme príjemné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde budú priateľské vzťahy a pochopenie. Cestou prirodzenej a humánnej výchovy sa snažíme o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých detí, chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov i potrieb. Viesť ich k uvedomovaniu si zodpovednosti za svoje správanie, viesť ich zdravému životnému štýlu, v ktorom dieťa rovnomerne uspokojuje svoje fyzické, mentálne a psychosociálne potreby.

      Taktiež dbáme aj na upravené a estetické prostredie chodieb aj tried. Nezanedbávame ani okolie materskej školy, školský dvor, trávnaté plochy, kvetinové záhony a skalky, ktoré pravidelne spolu s deťmi udržiavame. V budúcnosti by sme chceli s pomocou zriaďovateľa zveľadiť aj školský dvor a zmeniť ho na multifunkčne vybavený areál školy vymenením starých preliezok a kolotoča a nahradiť ich novými podľa noriem SR o bezpečnosti detských ihrísk.

      Pri tvorbe vlastného zamerania sme vychádzali zo záverov vykonaných analýz, z analýz doterajšej praxe a doterajšieho zamerania materskej školy. Využiť chceme hlavne skutočnosť, že materská škola sa nachádza v krásnom prostredí Malých Karpát. Deti nemusia cestovať do prírody a hľadať scenérie, relatívne neporušenú prírodu a čerstvý vzduch inde. Touto devízou disponujeme bežne v celom školskom roku. Toto nám umožňuje realizovať naše hlavné zameranie na prírodu, životné prostredie a vzťah človeka k nemu a zdravý životný štýl. Ciele sú zamerané na oboznamovanie sa s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjanie estetického cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci enviromentálnej výchovy dieťa získa vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje, správanie.

       

      Z týchto súvislostí vyplýva aj vytýčenie cieľov v tejto oblasti:

      • zaoberať sa témami prírody a životného prostredia
      • prebúdzať a ďalej rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať
      • rozvíjať enviromentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít
      • na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi
      • rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti na kladné správanie v súvislosti s prírodou
      • využívať alternatívne možnosti práce (napr. terénne práce, pokusy, experimenty)
      • zhotovovať výrobky z odpadového materiálu, využívať ich ako dekoráciu materskej školy
      • priebežne  vysádzať na školskom dvore stromčeky a počas celého roku sa o ne starať
      • upozorňovať na negatíva vytvárania divokých skládok, znečisťovania vodných zdrojov, ničenia stromov a živočíchov

        

     • Kontakty

       • Adresa
       • Dolné Orešany 209
        91902
       • Zástupkyňa riaditeľa
       • Radoslava Mičeková
       • Telefón
       • 0948 152059
       • Mail
       • materska.skola@skoladoresany.sk
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje