• Učebné plány

     • Inovovaný UP 1.-4.r.

     • Inovovaný učebný plán - kompletný

      * bude zavádzaný postupne po ročníkoch počas 4 rokov od roku 2015/2016

      * červeným sú označené rozdiely so Štátnym vzdelávacím programom

      Vzdelávacia oblasť

      Predmety

      Počet hodín

      1.roč.

      Počet   hodín 

        2.roč.

      Počet hodín

      3.roč.

      Počet hodín

      4.roč.

      ŠkVP

      ŠVP

      Jazyk a komunikácia

      Slovenský jazyk a literatúra

      9

      8

      8

      7

      32

      31

      Cudzí jazyk - AJ

      2

      2

      3

      3

      10

      6

      Matematika  a práca s informáciami

      Matematika

      4

      5

      4

      5

      18

      16

      Informatická výchova

      0

      0

      1

      1

      2

      2

      Človek a príroda

      Prvouka

      1

      2

      0

      0

      3

      3

      Prírodoveda

      0

      0

      2

      2

      4

      3

      Človek a spoločnosť

      Vlastiveda

      0

      0

      1

      2

      3

      3

      Človek a svet práce

      Pracovné vyučovanie

      0

      0

      1

      1

      2

      2

      Človek a hodnoty

      Etická výchova / náboženská výchova

      1

      1

      1

      1

      4

      4

      Umenie a kultúra

      Výtvarná výchova

      2

      2

      1

      1

      6

      6

      Hudobná výchova

      1

      1

      1

      1

      4

      4

      Zdravie a pohyb

      Telesná a športová výchova

      2

      2

      2

      2

      8

      8

      Spolu

       

      22

      23

      25

      26

      96

      88

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje