• Prijímanie detí do MŠ

     • Podmienky prijímania

     • Zápis detí do MŠ sa v súlade s VZN obce č. 1/2015 realizuje v máji  príslušného kalendárneho roka.

      Presný dátum určí riaditeľ školy. 

      V tomto roku je zápis:  prostredníctvom podania elektronickej prihlášky a to od 1.- 30.mája

      Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie upravuje zákon 245/2008 Z.z. a VZN obce:

       

       

      (1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať aj mladšie dieťa -ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (základné hygienické návyky dieťaťa, samostatnosť v jedení, v obliekaní a pod.). 

       

      (2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné- teda ktoré dovŕšilo piaty rok veku, alebo dieťa, ktrému bolo vydané rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní.

       

      (3) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.

      (4) Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

      (5) Riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie, ako aj detí vo veku od troch rokov.

      (6) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

      (7) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

       

       

      K prihláške do MŠ je potrebné pripojiť aj "Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti", ktoré vystaví detský lekár dieťaťa...............Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ( písm. a) cit. ustanovenia zákona ) vydá rodičovi ( zástupcovi dieťaťa) ošetrujúci lekár pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. V tomto potvrdení by mal pediater uviesť, či dieťa je spôsobilé ( na základe jeho zdravotného stavu), navštevovať MŠ, príp. či netrpí ochoreniami, o ktorých by mal mať personál MŠ vedomosť pre prípad náhlej zmeny zdravotného stavu dieťaťa alebo by mohla ovplyvniť jeho pobyt, činnosť v zariadení (napr. alergická ochorenia epilepsia a pod.) Súčasťou tohto potvrdenia je povinný aj udaj .cit. zákona)o absolvovaní povinného očkovania ( § 24 ods. 7 cit. zákona).

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
   • riaditel@skoladoresany.sk
   • 033/5582109 základná škola 0948 486801 riaditeľka školy 0901 705246 školská jedáleň 0948 152059 materská škola
   • Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany Slovakia
   • 37836480
   • 2021630578
   • ZŠ: riaditel@skoladoresany.sk MŠ:materska.skola@skoladoresany.sk ŠJ: jedalen.oresany@gmail.com ekonómka:ekonom@skoladoresany.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje