Navigácia

O škole

Profil školy

 

Charakteristika školy

 

          Základná škola s materskou školou Dolné Orešany je  škola s rodinnou atmosférou lokalizovaná v podhorskom prostredí Malých Karpát. Škola bola otvorená v roku 1961. Zriaďovateľom je obec Dolné Orešany. Od septembra 2008 sa žiaci učia podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorého obsah odráža potreby súčasnosti.

           V posledných rokoch sa škola vyprofilovala na modernú školu, čoho dôkazom je využívanie prvkov alternatívnych modelov vyučovania i v našej výučbe - blokové vyučovanie, ranné komunity, aplikačné úlohy....

           K základným stratégiám školy patrí vytváranie obohateného prostredia, učenie na základe vlastného zážitku, vyučovanie v teréne.

             Vďaka menšiemu počtu žiakov v triedach poskytujeme nielen vzdelanie na požadovanej úrovni, ale aj príjemnú rodinnú atmosféru, individuálny prístup, netradičné aktivity.

              Škola má štandardne zariadené učebne pre jednotlivé triedy, niekoľko odborných učební (jazyková učebňa, učebňa informatiky, učebňa prírodovedných predmetov), malú telocvičňu a má k dispozícii obecné multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli školy.

                Vďaka svojej polohe v zdravom prostredí využívame každú možnosť na pohyb žiakov vonku - či už v rámci veľkých prestávok, v rámci hodín TV ale i počas iných vyučovacích hodín (VV, prírodoveda, vlastiveda...) Pravidelne organizujeme pobyty zamerané na výcvik plávania,  lyžovania a tiež pobyty v škole v prírode. Aktívne tak vedieme žiakov k budovaniu si zdravého životného štýlu a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu.

                    Sme škola, ktorá ide s dobou, škola, ktorá síce pripravuje svojich žiakov  na budúcnosť, no učí ich aj poznať svoju minulosť a byť na ňu patrične hrdí.

                   Sme škola otvorená pre každého - nielen pre našich žiakov a rodičov - sme tu pre všetkých, ktorí majú záujem s nami spolupracovať.

Kontakt

Adresa: Dolné Orešany 209, 91902
Email: riaditel.zsdoresany@gmail.com
Telefón: 033 5582109
0948 486801

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty