Navigácia

Vnútorný poriadok ŠKD

§

1. Riadenie a organizácia ŠKD

 • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
 • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

 

2. Prevádzka ŠKD

 • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja  a štátnych sviatkov denne do 16. 30 h.
 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku v ŠKD.

 

3. Zaraďovanie žiakov

 • Žiaci sa  do ŠKD  zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky  podanej zákonným zástupcom.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci 1. stupňa na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

 

4. Dochádzka žiakov

 • Žiakov 1.- 4. roč. odovzdáva vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú hodinu v triede.
 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Žiak nemôže svojvoľne odísť zo ŠKD, uvoľnený bude na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 

5. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 • Za bezpečnosť žiakov počas pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
 • Počas konania popoludňajšieho vyučovania - nepovinných predmetov  a záujmových    krúžkov  vyučujúci preberá  deti do svojej zodpovednosti. 
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 • Správanie žiaka v ŠKD sa riadi školským poriadkom pre žiakov.

 

6. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený VZN obce a hradí sa mesačne na žiaka.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD  a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka  z ŠKD.

 

 

Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda platnosť od  01.09.2009

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
 • 033/5582109 škola

  0948 486801 riaditeľka

  0901 705246 školská jedáleň

  0948 152059 materská škola

Projekty