Navigácia

Prijímanie detí do MŠ

Podmienky prijímania

Zápis detí do MŠ sa v súlade s VZN obce č. 1/2015 realizuje v termíne:

 od 15.apríla do 15.mája

príslušného kalendárneho roka. Presný dátum určí riaditeľ školy. 

V tomto roku je zápis: 24.4. -25.4.

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie upravuje zákon 245/2008 Z.z. a VZN obce:

 

 

(1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať aj mladšie dieťa -ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (základné hygienické návyky dieťaťa, samostatnosť v jedení, v obliekaní a pod.). Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

(3) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.

(4) Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

(5) Riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty