Navigácia

Režim dňa

Orientačný denný poriadok

 

 

Čas

Činnosti

6 :30 - 8:15

 

8:15 - 8:45

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

Individuálne edukačné aktivity

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenie

 

8: 45 – 9:15

Osobná hygiena, desiata

 

9:15 - 10:00

 

10:00 - 11:00

 

Edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti, na rozvoj myslenia a pamäti

 

Pobyt vonku – vychádzka, pobyt na školskom dvore

 

11:15 - 12:00

 

12:00 - 14:00

 

Osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

 

14:00 - 14:30

 

 

Pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant

 

14:30 – 16:30

 

Hry a hrové činnosti- individuálne, skupinové, jazykové

Hodnotenie dňa

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty