Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠVP - Poznávame svet

V šk. roku 2016/2017 bude materská škola pracovať podľa inovovaného vzdelávacieho programu:    Poznávame svet.

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie poskytuje základy spôsobilosti vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie
 • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí
 • identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb
 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti
 • získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí

 

Názov

Školský vzdelávací program Poznávam svet

Stupeň vzdelania

ISCED 0

Dĺžka štúdia

3 roky – l rok pred nadväzujúcim stupňom vzdelávania ISCED 1

Vyučovací jazyk

Slovenský

Študijná forma

Denná

Druh školy

Štátna

Zriaďovateľ

Obec Dolné Orešany

Adresa

Dolné Orešany č. 210, 919 02

Kontakt

tel. 033/5582101

Názov školy

Základná škola s materskou školou Dolné Orešany

Adresa

Dolné Orešany č. 209, 919 02

IČO

378 36 480

Riaditeľ školy

PhDr. Mária Tremková

Predkladateľ

Michaela Dobšovičová – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Koordinátor

Mgr. Erika Fuňáková

Ďalšie kontakty

tel.: 0948 152 059, skoladoresany.edupage.org msdolneoresany@centrrum.sk

Rok a miesto vydania

ZŠ s MŠ Dolné Orešany 209, 2016

Platnosť dokumentu

1. september 2016

Novelizácia dokumentu

 

 

Kompletný nový školský vzdelávací program materskej školy nájdete tu:           Skolsky_vzdelavaci_program_podla_isvp.docx

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
  Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
 • 033/5582109 škola

  0948 486801 riaditeľka

  0901 705246 školská jedáleň

  0948 152059 materská škola

Projekty