Navigácia

Učebný plán 1.-4.r. Učebný plán 5.-9.r. Inovovaný UP 1.-4.r. Inovovaný UP 5.-9.r.

Učebné plány

Učebný plán 1.-4.r.

pre šk.rok  2017/2018

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín 1.roč.

iŠVP

Počet hodín   2.roč.

iŠVP

Počet hodín 3.roč.

iŠVP

Počet hodín 4.roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

8

8

Cudzí jazyk - AJ

2

2

3

3

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

4

5

4

5

Informatická výchova

0

0

1

1

Príroda a spoločnosť

Prvouka

1

2

0

0

Prírodoveda

0

0

2

1

Vlastiveda

0

0

1

2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

Spolu

 

22

23

25

26

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty