Navigácia

Inovovaný UP 1.-4.r. Inovovaný UP 5.-9.r.

Učebné plány

Inovovaný UP 1.-4.r.

Inovovaný učebný plán - kompletný

* bude zavádzaný postupne po ročníkoch počas 4 rokov od roku 2015/2016

* červeným sú označené rozdiely so Štátnym vzdelávacím programom

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

1.roč.

Počet   hodín 

  2.roč.

Počet hodín

3.roč.

Počet hodín

4.roč.

ŠkVP

ŠVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

8

7

32

31

Cudzí jazyk - AJ

2

2

3

3

10

6

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

4

5

4

5

18

16

Informatická výchova

0

0

1

1

2

2

Človek a príroda

Prvouka

1

2

0

0

3

3

Prírodoveda

0

0

2

2

4

3

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

0

0

1

2

3

3

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

1

1

2

2

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

4

4

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

6

Hudobná výchova

1

1

1

1

4

4

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

8

Spolu

 

22

23

25

26

96

88

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty