Navigácia

Predškoláci

Zápis do 1. ročníka

Termín zápisu do 1. ročníka - určuje riaditeľ školy v súlade s VZN obce 

                                         - je každoročne v čase od 1.4. do 30.4.

O presnom termíne sa rodičia dozvedia na informačnej tabuli v MŠ a na internetovej stránke školy.

 

Podmienky prijímania na základné vzdelávanie upravuje zákon 245/2008 Z.z:

 

 

§ 60

 

(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

(2) O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy34) do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

 

(3) Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Orešany
    Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
  • 033/5582109 škola

    0948 486801 riaditeľka

    0901 705246 školská jedáleň

    0948 152059 materská škola

Projekty